Законова база
Законова база
 
Документи за изтегляне Размер Tип
РЕШЕНИЕ № 286 от 26 април 2018 г. на МС във връзка с чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето образование 3 Mb pdf
Такси за кандидатстване и обучение на докторанти в НЦРРЗ за 2018-2019 г. 307 Kb pdf
Закон за висшето образование (обн. ДВ. бр. 112 от 27.12.1995 г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 01.03.2016 г.) 502 Kb pdf
Закон за развитието на академичния състав в РБ (обн. ДВ, 21.05.2010 г., изм. ДВ, бр. 68 от 02.08.2013 г.) 2 Mb pdf
Правилник на Научния колегиум 76 Kb pdf
Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (приет с ПМС № 202 от 10.09.2010 г.; обн. ДВ. бр. 75 от 24.09.2010 г., изм. ДВ, бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) 370 Kb pdf
Правилник за организацията и дейността на научния съвет 393 Kb pdf
Правилник за придобиване на академични длъжности 459 Kb pdf
Правилник за придобиване на образователна и научна степен "доктор" и на научната степен "доктор на науките" 492 Kb pdf
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.