Закони
 
Документи за изтегляне Размер Tип
Закон за защита на личните данни (обн. ДВ. бр. 1 от 04.01.2002 г., доп., бр. 81 от 14.10.2016г., в сила от 14.10.2016 г., изм., бр.85 от 24.10.2017 г.) 299 Kb pdf
Административнопроцесуален кодекс (обн. ДВ. бр. 30 от 11.04.2006 г., изм. и доп. ДВ. бр. 27 от 25.03.2014 г., бр. 74 от 20.09.2016 г., ... в сила от 05.112017 г., изм. бр. 85 от 24.10.2017 г.) 671 Kb pdf
Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси (загл. изм. ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.; изм. ДВ. бр. 62 от 09.08.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) 2 Mb pdf
Закон за насърчаване на научните изследвания (обн. ДВ, бр. 92 от 17.10.2003 г.,..., изм. и доп., бр. 16 от 26.02.2016 г., изм. бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) 201 Kb pdf
Закон за административните нарушения и наказания (обн. ДВ. бр. 92 от 28.11.69 г.,... изм. и доп., бр. 63 от 04.08.2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) 88 Kb pdf
Закон за защита при бедствия (обн. ДВ. бр. 102 от 19.12.2006 г., доп., бр. 81 от 14.10.2016 г., в сила от 14.10.2016 г., бр. 97 от 06.12.2016 г., в сила от 06.12.2016 г., изм. и доп., бр. 97 от 05.12.2017 г.) 449 Kb pdf
Кодекс на труда (обн. ДВ. бр. 26 от 01.04.86 г. и бр.27 от 04.04.1986 г., изм. и доп., бр. 98 от 09.12.2016 г., в сила от 01.06.2017 г., бр. 105 от 30.12.2016 г., в сила от 30.12.2016 г., ..., бр. 96 от 01.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) 92 Kb pdf
Закон за храните (обн. ДВ. бр. 90 от 15.10.1999 г., доп., бр. 44 от 10.06.2016 г., в сила от 10.06.2016 г., бр. 88 от 08.11.2016 г., в сила от 01.01.2017 г., ... изм., бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) 74 Kb pdf
Закон за водите (обн. ДВ. бр. 67 от 27.07.1999 г, изм. и доп., бр. 52 от 08.07.2016 г., изм., бр. 95 от 29.11.2016 г., изм. и доп., бр. 96 от 01.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) 1 Mb pdf
Закон за висшето образование (обн. ДВ. бр. 112 от 27.12.1995 г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 09.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.),бр.98/27.11.2018г. 5 Mb pdf
Закон за здравето (обн. ДВ. бр. 70 от 10.08.2004 г., в г.,.... изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., бр. 85 от 24.10.2017 г.), изм. и доп. ДВ. бр.102 от 11 декември 2018г., в сила от 1.01.2019г. 8 Mb pdf
Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ. бр. 124 от 23.12.97 г., изм. и доп. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.11.2015 г., бр. 97 от 05.12.2017 г.) 2 Mb pdf
Закон за безопасно използване на ядрената енергия (обн. ДВ, бр. 63 от 28.06.2002 г., изм. ДВ. бр. 14 от 20.02.2015 г., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.), изм. бр.7 от 19.01.2018г., в сила от 1.01.2019г. 5 Mb pdf
Закон за развитието на академичния състав в РБ (обн. ДВ, 21.05.2010 г., изм. ДВ, бр. 68 от 02.08.2013 г.), изм. и доп. бр.30/3.04.2018г, в сила от 4.05.2018г. 2 Mb pdf
Закон за подземните богатства (обн. ДВ. бр. 23 от 12.03.1999 г., изм. и доп. ДВ. бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г., бр. 96 от 01.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) 5 Mb pdf
Закон за измерванията (обн. ДВ. бр. 46 от 07.05.2002 г., изм. ДВ. бр. 14 от 20.02.2015 г., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) 2 Mb pdf
Закон за устройство на територията (обн. ДВ. бр. 1 от 02.01.2001 г., изм. и доп., бр. 51 от 05.07.2016 г., в сила от 05.07.2016 г., ... бр. 96 от 01.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) 162 Kb pdf
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.