Услуги и апаратура
УСЛУГИ:
 
1. Биологична дозиметрия при радиационни инциденти;
2. Експертна оценка за прекъсване на бременност по медицински показания при облъчване на майката и плода;
3. Цитогенетичен мониторинг на лица, работещи в среда на йонизиращи лъчения и оценка на радиационния риск;
4. Тестуване за генотоксичност и антимутагенност на физични и химични агенти върху лабораторни животни и клетъчни култури.
 
Заплащането на услугите е съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление на МС.
 
АПАРАТУРА:
  
Лабораторията разполага със стерилен бокс и СО2 - термостат за култивиране на клетки, центрофуги, магнитни бъркалки, PCR апарат, вана за електрофореза, UV трансилюминатор, дестилатор, дейонизатор и др.
 
Към секцията функционира радиоизотопна лаборатория.
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.