Услуги и апаратура
УСЛУГИ:
 
Лабораторията „Мониторинг на облъчване на населението е Сектор 4 от Органа за Контрол на НЦРРЗ, който е акредитиран от Българската служба за акредитация, според БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и извършва следните услуги на физически и юридически лица:
 
1. Радиологични показатели на вода, предназначена за питейно-битови цели; на натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели; на отпадъчни води, зауствани във водни обекти; на повърхностни и подземни води на нови и/или в експлоатация и/или употреба обекти/съоръжения/продукти чрез параметрите:
 • обща алфа-активност;
 • обща бета-активност;
 • естествен уран – чрез радиохимичен анализ;
 • радий-226 - чрез радиохимичен анализ.
 • радон-222

Извън акредитация:

 • Обща индикативна доза;
 • Цезий-137 - чрез радиохимичен анализ;
 • Стронций-90 - чрез радиохимичен анализ.

2. Съдържание на радионуклиди в селскостопански продукти (преработени, частично преработени и непреработени), предназначени за човешка консумация и храни (мляко и млечни продукти, детски храни, други храни, с изключение на несъществени и течни храни), на нови и/или в употреба продукти чрез параметрите:

 • специфична активност на 90Sr (стронций-90) – чрез радиохимичен анализ;
 • специфична активност на 131I (йод-131) – чрез гама-спектрометричен анализ;
 • специфична активност на 134Cs (цезий-134) и 137Cs (цезий-137) - чрез гама-спектрометричен анализ.

3. Съдържание на радиоактивни вещества в козметични продукти чрез параметър:

 • специфична активност на гама-излъчващи радионуклиди;
4. Специфична активност в почвeни слоеве, строителни материали и отпадъци на нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения чрез параметър:
 • специфична активност на 226Ra (радий -226) – чрез гама-спектрометричен анализ;

Извън акредитация:

 

 • Стронций-90 - чрез радиохимичен анализ;
5. Съдържание на радионуклиди в материали и стоки, съдържащи радиоактивни вещества в нови и/или в употреба продукти, чрез параметри:
 • специфична активност на естествени радионуклиди в стоки, с изключение на строителни материали - чрез гама-спектрометричен анализ;
 • индекс на специфична активност на строителни материали - чрез гама-спектрометричен анализ;
 • специфична активност на изкуствени радионуклиди - чрез гама-спектрометричен анализ.
Услугите на лаб. „Мониторинг на облъчване на населението“ се извършват след попълване на Заявка от страна на клиента, а заплащането им е съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.
 

МЕТОДИ И АПАРАТУРА:

1. Недеструктивен гама-спектрометричен анализ:
 
Прилага се за определяне на техногенни и естествени гама-емитери. Извършва се с компютърен многоканален анализатор ORTEC с HPGe- детектор, тип GEM-15190-P, производство на фирма EG&G ORTEC – САЩ.
 
2. Радиохимични анализи:
 • обща бета-активност – нискофонова радиометрична апаратура;
 • обща алфа-активност – нискофонова радиометрична апаратура;
 • съдържание на естествен уран – луминесцентен метод;
 • съдържание на радий-226;
 • съдържание на стронций-90 - нискофонова радиометрична апаратура;
 • съдържанието на цезий-137 - нискофонова радиометрична апаратура;
 • съдържание на радон-222 във води. 

 

Важно!
Проби за анализ се приемат след предварително съгласуване по телефон или електронна поща.
За контакт:
доц. Росица Тоцева, д.м., тел. 0878124361, e-mail: r.totzeva@ncrrp.otg
Гергана Иванова, тел. 0878124251, e-mail: g.ivanova@ncrrp.otg

Документи за изтегляне Размер Tип
Извадка от Тарифа за таксите - код 15 и следващи от Приложение № 3 към чл. 29в 82 Kb pdf
Заявка за контрол - Сектор 4 73 Kb doc
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.