Услуги и апаратура
Услуги и апаратура
Лаборатория   Дозиметрия на външното облъчване е Сектор 1 от Органа за контрол към НЦРРЗ, като от 03.08.2007 г. е акредитирана за извършване на дозиметричен контрол на професионалното облъчване - Сертификат № 251 ОКА на ИА-БСА.
  
УСЛУГИ:
1. Измерване на величината индивидуална еквивалентна доза Hp(10), mSv за дозовия интервала 0,05 mSv ÷ 2 Sv и енергия на лъчението 15 keV ÷ 3 MeV.;
 
2. Поддържане на централна картотека за наблюдаваните лица и получаваните от тях дози. Данните се съхраняват 50 години.
 
АПАРАТУРА:

Професионално облъчване на нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения по параметър на обхвата

Дозиметричен контрол на индивидуалните ефективни дози от външно облъчване, с периодичност на отчитане 4-кратно (на тримесечие) или 10-кратно годишно: 

       -индивидуална ефективна доза от външно фотонно лъчение чрез филмова дозиметрична система;
    -индивидуална ефективна доза от външно фотонно лъчение чрез термолуминисцентна дозиметрична система.
  
  • Филмова дозиметрична система - атестирана и вписана в Държавния регистър под № 3726/18.12.2001 г.
  • Филмови дозиметри тип B3M и дозиметрични филми AGFA. 
  • Денситометри тип X-Rite 301 (Белгия) 
  • Система за фотохимична обработка на филми (България).
  • Термолуминесцентна дозиметрична система – атестирана и вписана в Държавния регистър под № 3727/18.12.2001 г. 
  • Термолуминесцентни детектори тип MTS-N (Полша) 
  • Термолуминесцентен анализатор Harshaw 2000 (САЩ) 
  • Дозиметър-спектрометър PM 1403 (Беларус-САЩ)
  • Дозиметър VA-J-18 (Германия) 
  • Дозиметри PM 1203 (Беларус-САЩ)
Документи за изтегляне Размер Tип
Извадка от Тарифа за таксите - код 12 и следващи към чл.29в 118 Kb pdf
Заявка за дозиметричен контрол - Сектор 1 67 Kb doc
Сведение за лицата и използваните дозиметри 43 Kb DOC
Договор за извършване на контрол на професионално облъчване 151 Kb doc
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.