Услуги и апаратура
Еталонната дозиметрична лаборатория - SSDL участва в междулабораторно сравнение, организирано от МААЕ, за калибриране на йонизационни камери във величините „Погълната доза във вода“ DW[Gy] и Въздушна керма Ka [Gy]. В сравнението участват 40 лаборатории от страни, членки на организацията SSDL,s (IAEA/WHO). Резултатите от сравнението показват, че лабораторията изпълнява изискванията за осигуряване на проследимост на измерванията в областта на йонизиращите лъчения.
 
УСЛУГИ:
 • Калибриране на средства за измерване на лаборатории, работещи в областта на терапията, диагностиката, и радиационната защита;
 • Изпитване на средства за измерване;
 • Метрологичен контрол на средства за измерване на външни клиенти.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕРКА, КАЛИБРИРАНЕ И ИЗПИТВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ В ЕТАЛОННА ДОЗИМЕТРИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - SSDL

1. Възложителят подава заявка за желаната услуга, адресирана до директора на НЦРРЗ. 

 • Вид на желаната услуга;
 • Вида на СИ;
 • Комплектност;
 • Фабрични номера;
 • Начин на плащане;
 • Телефонен номер на лице за контакти;
 • Данни за издаване на фактура;
 • Допълнителни изисквания.
2. Заявката се завежда в деловодството на НЦРРЗ с входящ номер като за целта се изпраща на: mil@ncrrp.org ; по факс: +359 2 8621059 или на адрес: 1606 София, ул. „Св. Георги Софийски“ 3, сграда7

3. Завката се резолира от директора на НЦРРЗ за изпълнение от ЕТАЛОННА ДОЗИМЕТРИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - SSDL.

4. Копие от резолираната заявка, с написана на нея цена за услугата, се представя в счетоводството (касата) на НЦРРЗ.

5. Възложителят заплаща услугата и представя СИ, с описаната комплектност,  в лаборатория ЕДЛ - SSDL.

6. СИ се приема с добър външен вид, функционално годно, в съответствие с описаната комплектност и осигурено ел. захранване (кабели, батерии, акумулатори), както и свързващи кабели „детектор - измерително устройство (при необходимост).

7. Клиентът трябва да представи също така и:

 • Инструкция за работа със съответното СИ (на български, руски или английски език)
 • Свидетелство за калибриране от производителя и сертификати от предишни калибрирания и проверки.

8. СИ се завежда в лабораторен дневник, в който се описват:

 • Пореден номер;
 • Дата на получаване;
 • Тип на СИ и коплектност;
 • Притежател;
 • Телефонен номер и лице за контакт;
 • Номер на протокола;
 • Дата на предаване;
 • Номер на фактура;
 • Подпис на получателя при предаването на уреда;
 • Графа за забележки.
9. СИ се проверява, калибрира, изпитва съгласно вътрешна методика, стандарт или друг общоприет документ.
 
10. За извършената дейност се изготвя протокол със следните характеристики:
 • Подписан от извършилия заявената от възложителя процедура и от завеждащия лабораторията;
 • Съставен в два екземпляра,  единият, от които се предоставя на клиента, а другият се  съхранява в архива на лабораторията.
11. Получените резултати за съответното СИ се въвеждат в база данни на лабораторията.
 
12. СИ се връща на клиента, заедно с протокола от извършената дейност, срещу подпис в дневника на лабораторията. 
 
 АПАРАТУРА:

Еталонно оборудване в лабораторията:

 • Еталонен електрометър UNIDOS;
 • Набор от йонизационни камери;
                Ø      Терапия:

                     W 30013 0.6 cm3 Dw [Gy], Ka [Gy]; W 30011 0.6 cm3 Ka [Gy]; W 23342 0.02 cm3;

                Ø      Диагностика:

                 DAP V34044; W 23342 0.02 cm3; CT 77336 W 30009; W 77337 1 cm3 (mammography);

                 Ø      Радиационна защита:
 
                 LS 1 l, LS 10 l, ND 1001, Ka [Gy], Hp(10) [Sv];
 • Уредба за рентгеново лъчение BE11-82. Калибровъчна линия и комплект спомагателни устройства за калибриране (250 kV);
 • Уредба за рентгеново лъчение BE09-82. Калибровъчна линия и комплект спомагателни устройства за калибриране (100 kV);
 • Мониторна система;
 • Уредба за гама - лъчение с източници 137Cs, 60Co, ВЕ10-82. Калибровъчна линия и комплект спомагателни устройства;
 • Стенд с РАИ 137Cs за проверка и калибриране на средства за измерване на гама - фон;
 • Широкоплощни радиоактивни източници за проверка и калибриране на средства за измерване на повърхностно замърсяване;
 • Спомагателно оборудване;
 • Фантоми.

 

Документи за изтегляне Размер Tип
Извадка от Тарифа за таксите - код 19 и следващи от Приложение № 3 към чл. 29в 82 Kb pdf
Заявка за измерване на радиационните характеристики на работна среда 69 Kb doc
Заявка за калибриране 78 Kb doc
Заявка за облъчване 69 Kb doc
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.