Услуги

Отдел Държавен здравно-радиационен контрол“ отговаря за радиационната защита и измерва радиационни параметри на работна и жизнена среда на нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения по параметър от обхвата: доза и мощност на дозата от рентгенова лъчение във въздуха:
 • въздушна керма за рентгенови уредби; 
 • мощност на дозата гама-лъчение във въздуха за терени и площи на открито и в сгради;
 • повърхностно радионуклидно замърсяване чрез преки измервания.
Инспекцията извършва следните услуги по искане от физически и юридически лица при узаконяване на обект с обществено предназначение с ИЙЛ (вкл. за медицински цели):
     
I. Съгласуване на площадка и издаване на виза за проектиране. 
    
      Нормативна база:
 • чл. 3, ал. 4 и глава втора чл.9, 10, 11 и 12 от Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения (приета  с ПМС № 200 от 04.08.2004 г., обн. в ДВ, бр. 74 от 24.08.2004 г.);
 • основание чл. 35 от Закона за здравето (обн. ДВ. бр. 70 от 10.08.2004 г.);
 • чл.18, ал. 3, от Наредба № 36 от 21.07.2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (издадена от МЗ, обн. ДВ, бр. 63 от 07.08.2009 г.);
 • чл.121, ал. 2, чл. 127, ал. 2 и чл. 128, ал. 6 от Закона за устройство на територията (обн. ДВ. бр. 1 от 02.01.2001 г.).
Документация:

1. Заявление (образец);
2. Медицинска обосновка: информация за необходимостта или проблема, довели до подготовката и предложението за извършване на дейностите; значимост на изследванията в местен мащаб (цитиране на извадки от важни национални и/или международни документи, засягащи дадените проблеми по т.1 и др. подобни); вид и тип на предвижданата медицинска апаратура; организация на работата (планираните по брой и продължителност изследвания; сменност на дейностите и др. подобни); брой, вид и местоположение на използваните помещения; функционални връзки между отделните помещения; вид, брой и квалификация на персонала;
3. Обяснителна записка, съдържаща обосновка за необходимостта за разкриване на обекта, вид апарат, параметри на апарата, размери на помещението, квадратура, скица на помещението с отбелязани размери на същото, съседни помещения;
4. Актуална съдебна регистрация, БУЛСТАТ;
5. Регистрация от РЦЗ (за ветеринари - от Националната ветеринарномедицинска служба). Документът може да се представи и на по-късен етап, но преди заявление за дозиметричен контрол и искане за комисия за въвеждане в експлоатация на обекта;при използване на дентални рентгенови уредби и остеоденситометри се прилагат изисквания за тях, определени в Наредба № 30 от 31.10.2005 г. на МЗ ( обн. в ДВ, бр.91, от 15.11.2005 г.);
6. При монтиране на дентални рентгенови уредби за секторни графии в регистриран в РЗИ кабинет за дентална помощ не се налага повторно уведомяване на съсобствениците от етажната собственост. Не е необходимо взимане на нотариално заверено писмено съгласие от собствениците, непосредствени съседи на помещението, в което се монтират ИЙЛ съгласно чл.38 (3) от Закона за устройство на територията;
7. за разкриване на рентгенов кабинет в жилищна сграда - писмено съгласие, съгласно чл. 12 (2) от Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения (обн. в ДВ бр. 74 от 24.08.2004 г. и чл. 38 (3) от Закон за устройство на територията (обн. в ДВ бр. 1 от 02.01.2001 г.);

 II. Съгласуване на инвестиционен проект: част Лъчезащита/Анализ и оценка на радиационната защита.

 Документация:
  
1. Заявление (образец);
2. Документ, доказващ правото на собственост или ограничени вещни права върху площадката,  където ще се извършват строителството и монтажът, съответно документ, доказващ съгласието на собственика или носителя на ограничени вещни права върху площадката за извършване на строителството и монтажа от заявителя;
3.Технически проект за строителство, съдържащ раздел Техническа обосновка на радиационната защита;
3.1. Обосновка на мерките за радиационна защита при строителство или реконструкция, при експлоатация и извеждане от експлоатация, включително при радиационна авария в обекта;
(3) Документацията по 3.1. съдържа като неразделна част Анализ и оценка на радиационната защита, която включва:
 • подробно техническо описание и характеристика на обекта с ИЙЛ, придружено с чертежи, схеми и други важни за радиационната защита сведения;
 • описание и характеристика на площадката;
 • анализ и оценка на всички ИЙЛ и възможни начини на радиационно въздействие върху персонала и населението, съответно на очакваните дози от външно и вътрешно облъчване при нормални условия и при радиационни аварии;
 • описание, анализ и оценка на техническите и организационните мерки за осигуряване на радиационна защита на персонала и населението при нормални условия и при радиационни аварии в обект с ИЙЛ, включително методите, техническите средства и обема на радиационния контрол, разполагането на помещенията, технологичното оборудване и контролно-измервателната апаратура в обекта, както и зонирането на територията във и около обекта с ИЙЛ.
4. Документ, регламентиращ взаимоотношенията с изпълнителя на дейностите по монтажа и предварителните изпитвания, ако има такъв;
5. В проектната документация на обект с ИЙЛ за всяко помещение, участък или територия се включват: 
5.1. при работа с открити ИЙЛ: описание на вида и характера на планираните работи, използвани радионуклиди по видове, единична и обща активност, агрегатно състояние, химическа форма, максимална активност на работното място, годишно потребление, генерирани радиоактивни отпадъци и начина на съхранението им, други специфични характеристики и условия, свързани с радиационната защита;
5.2. при работа със закрити ИЙЛ: описание на вида и характера на планираните работи, използвани радионуклиди по видове, единична и обща активност, допустима активност на работното място, конструктивни размери и други специфични характеристики и условия, свързани с радиационната защита;
5.3. при работа с генератори на йонизиращи лъчения: описание на вида и характера на планираните работи, тип на устройството, вид, максимално анодно напрежение, максимален аноден ток, мощност, конструктивно описание и други ограничителни условия и специфични характеристики, свързани с радиационната защита, включително максимално допустимия брой едновременно работещи устройства в едно помещение (участък, територия);
5.4. при работа с ускорители, генератори на радионуклиди и други ИЙЛ със сложна радиационна характеристика: описание на вида и характера на планираните работи, тип, вид, радиационни свойства и характеристики на използваните ИЙЛ, конструктивни размери, генерирани радиоактивни отпадъци и начина на съхранението им, други специфични характеристики и условия, свързани с радиационната защита.
   
III. Съгласуване на експлоатационни документи за съответствие с нормативната уредба (Правилник за вътрешния ред, Инструкция за радиационна защита, Програма за дозиметричен контрол, План за действие на персонала при аварийни ситуации.
   
IV. Проверка на готовността за въвеждане в редовна експлоатация на обекти с ИЙЛ и проверка на документацията на обект с ИЙЛ за съответствие с нормативната уредба по радиационна защита:
  
IV.1. Заповеди за отговорни лица (ръководител обект, отговорник по радиационна защита, отговорник за дозиметричен контрол, заповед за персонала с право на работа в среда на йонизиращи лъчения);
  
IV.2. Актуални: свидетелства за правоспособност, анализ от специализиран медицински преглед с заключение пригоден за работа в среда на ЙЛ, договор за индивидуален дозиметричен контрол;
  
IV.3. Документи, доказващи съответствие: Протокол от измерен импеданс на контура фаза-защитен проводник, измерено заземяване на съответната уредба; договори за осигурено сервизно обслужване от фирма притежаваща лицензия от АЯР за извършване на монтаж и техническа поддръжка; контрол на качеството и изпитвания, съгласно Наредба № 30 от 31.10.2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване (издадена от МЗ; обн. ДВ. бр. 91 от 15.11.2005 г.);
  
IV.4. Други.
 
V. Дозиметрични измервания за проверка на лъчезащитни свойства на стационарни прегради (стени, врати, паравани, др.)
 
VI. Участва в приемателна комисия отностно въвеждане в експлоатация на обекта и издава здравно становище.
   
VII. Вписване на обекта в публичен регистър на обектите с обществено предназначение.
     
Услугите за контрол в отдел Държавен здравно-радиационен контрол се извършват след попълване  на заявка за услуга и заявка за контрол от клиента.
   
Заплащането на услугите е съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественотоза здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на МС от 2007 г. (обн. ДВ, бр. 83 от 2007 г.)   
 
 
 
 
Документи за изтегляне Размер Tип
Регистър на издадените удостоверения за извършване на дейности за изпитване на медицинска радиологична апаратура по Наредба № 30 на МЗ от 30.10.2010 г. 334 Kb pdf
Извадка от тарифа за таксите кодове 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 (до 11,03 вкл.) и следващи от Приложение № 3 към чл. 29в 191 Kb pdf
Заявление за съгласуване на инвестиционен проект 45 Kb doc
Заявление за съгласуване на виза 47 Kb doc
Заявление за издаване на становище за въвеждане в експлоатация на обект с ИЙЛ 52 Kb doc
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.