Условия за участие в курс
 Отдел „Научно-учебен“ – СОПРИЙЛ

Организатор:

Нели Радованова
GSM: 0878 124 357

Секретар:
Гергина Стоянчова
GSM: 0878 124 284


Тел: +359 2 862 60 36; Факс: +359 2 8621059
E-mail:
info@ncrrp.org


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КУРС ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

1. Курсовете за първоначално специализирано обучение за работа с ИЙЛ се организират според профила на специалистите: медицински и немедицински.
2. Кандидатът изпраща Предварителна заявка за включване в курс по един от следните начини:
E-mail: info@ncrrp.org; Факс: +359 2 8621059 или на адрес: гр. София 1606, п.к. 124 (за СОПРИЙЛ).

3. След включване (потвърдено по телефон) на кандидата в избрания курс трябва да бъде попълнена и изпратена по факса или по пощата бланка „Заявление“ с подпис и печат на работодателя, придружена с указаните в образеца документи.

4. Заявлението, заедно с придружаващите го документи, трябва да се депозира в НЦРРЗ не по-късно от две седмици преди началото на курса, за който е определен кандидатът. Заявлението с пълен комплект документи, получени в указания срок, е условие за окончателно включване в състава на курса.

5. Продължителността на курса за първоначално специализирано обучение за правоспособност за работа с ИЙЛ за І група е до 4 дни, а за ІІ група - 5 дни. Съгласно Наредбата за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия (изм. и доп. ДВ, бр. 27 от 14.04.2015 г.), чл. 12, ал. 5, курсът се провежда с откъсване от работата.

Обучението започва с входящ тест и завършва с изпит пред квалификационна изпитна комисия. Последният се състои от две части: изходящ тест и устен изпит по преподадения материал. Успешно преминалите изпита курсисти получават Удостоверение за правоспособност за работа с ИЙЛ.
 
6. Според същата Наредба, групите от курсове се формират в зависимост от функциите на кандидатите:
  • І група: Персонал с изпълнителски функции, работещ непосредствено с ИЙЛ;
  • ІІ група: Персонал с функции, определени със заповед: отговорници по радиационна защита; лица, осигуряващи и/или контролиращи радиационната защита при дейности с ИЙЛ и др.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КУРС ЗА ПОДДЪРЖАЩО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ
 
  • Подаване на предварителна заявка за поддържащо обучение по един от следните начини: E-mail: info@ncrrp.org; Факс: +359 2 8621059 или на адрес: гр. София 1606, п.к. 124 (за СОПРИЙЛ);
  • Копие на валидно удостоверение за основен курс;
  • Копие на документ за платена такса.
План-графикът за първоначално и поддържащо специализирано обучение за работа с ИЙЛ за различните групи се публикува тримесечно на Интернет страницата на НЦРРЗ.

ТАКСИ:
  • За І група - 155,00 лв;
  • За ІІ група - 228,00 лв;
  • Поддържащо обучение - 45,00 лв. за I гр. и 72,00 лв. за II гр.
Важно: Таксата за участие се заплаща преди началото на курса!

Банкова сметка на НЦРРЗ:

IBAN : BG 10BNBG96613100151001
BIC: BNBGBGSD
БНБ, ЦУ
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.