Тематични курсове
Тематични курсове - 2018 г.
ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ 2018 г.

1. НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

Предназначение: за специализанти по „Медицинска радиологична физика“
Времетраене: 5дни
Срок: 19-23.03.2018 г.

Тематични единици:
• Принцпи на нуклеарномедицинската диагностика. Радионуклиди в НМ. Радиофармацевтици в НМ; Детектори на ЙЛ в НМ. Радиометрична система (РМС). Параметри и настройка на РМС;
• Принципи на радиационната защита в НМ. Дозиметрична апаратура в НМ. Активиметри - конструкция и принципи на действие. Контрол на качеството на работа. Математични и статистически методи, прилагани в НМ. Функционални изследвания в НМ. Начало на образни методи - линеен скенер; конструкция и принципи на действие. Съвремнна образна диагностика в НМ;
• Регистриране на данни с ГК. Качество на образа. Методи за обработка на данни с ГК. Томографска (СПЕКТ) ГК - конструкция и принцип на действие. Обработка на данните;
• Обработка на данните от СПЕК ГК - видове корекции. Контрол на качеството на работа на ПЕТ.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЙОНИЗИРАЩИТЕ ЛЪЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОТО. КОМПЮТЪРНИ СИМУЛАЦИИ И МОДЕЛИ
Предназначение: за специализанти по „Медицинска радиологична физика“
Времетраене: 4 дни
Срок: 10-13.04.2018 г.

Тематични единици:

Част 1.
• Взаимодействие на заредени частици с веществото;
• Взаимодействие на фотонни йонизиращи лъчения с веществото;
• Отслабване на тесен и широк сноп фотонно лъчение;
• Коефициенти на взаимодействие на фотонните йонизиращи лъчения, зависимост от енергията на лъчението и от атомния номер на веществото. Еквивалентно вещество, еквивалентна среда, ефективен атомен номер;
• Взаимодействие на неутрони с веществото.

Част 2.
• Въведение в метода „Монте Карло“: история, приложения, дефиниции, основни компоненти;
• Моделиране на взаимодействията на фотони и електрони с веществото. Симулация на транспорт на йонизиращи частици в биологични тъкани чрез „Монте Карло“;
• Софтуерни пакети, използвани за „Монте Карло“, транспорт на частиците,
за упражнения, проекти, научни изследвания;
• Приложения на метода „Монте Карло“ в медицинската физика: образна диагностика, лъчелечение, нуклеарна медицина, радиометрия и дозиметрия, радиационна защита;
• Виртуални фантоми: физически и софтуерни; основни компоненти. Създаване на виртуални фантоми от формулирането на задачата до валидирането;
• Приложение на виртуалните фантоми в образната диагностика и лъчелечението;
• Предимства, недостатъци и критерии за избор на проучване чрез компютърни симулации или реални измервания.

3. РАДИОХИМИЧНИ АНАЛИЗИ
Предназначение: за специализанти по „Радиобиология“ и „Радиационна хигиена“
Времетраене: 4 дни
Срок: 04-07.06.2018 г.

Тематични единици:

• Нормативни изисквания към обзавеждане на радиохимична лаборатория. Правила за работа в радиохимична лаборатория;
• Общи положения в радиохимията. Състояние на радиоактивните елементи в ултара, ниски концентрации. Разпределение на радиоактивните елементи между две фази;
• Методи на пробовземане на проби от жизнената и околната среда;
• Основни принципи в радиохимичните анализи. Предварителна подготовка на проби от различни матрици за анализ;
• Методи за измерване на активността. Калибриране и стандарти;
• Радиохимични методи за определяне на различни радионуклиди при използване на: алфа-спектрометър, течно-сцинтилационен спектрометър, йонизационна камера, сцинтилационна камера, алфа-/бета-броячна апаратура, нискофонова бета-броячна апаратура в различна геометрия на измерване;
• Оценка на неопределеността от радиохимичния анализ.

4. ОСОБЕНОСТИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЙОНИЗИРАЩАТА РАДИАЦИЯ НА СУБКЛЕТЪЧНО, КЛЕТЪЧНО И ТЪКАННО НИВО
Предназначение: за специализанти по „Радиобиология“ и „Радиационна хигиена“
Времетраене: 1 ден
Срок: 08.06.2018 г.

Тематични единици:
• Пряко и непряко действие на ЙЛ. Физични фактори, от които зависи биологичният ефект на ЙЛ;
• Въздействие на ЙЛ на молекулно ниво - нуклеинови киселини, протеини, липиди. Повреди в ДНК, механизми за поправка на повредите, последици. Зависимост на лъчечувствителността от вида на клетките и фазата от клетъчния цикъл;
• Възможни последици от облъчването на клетките - апоптоза и репродуктивна смърт, мутации;
• Лъчечувствителност на тъкани. Прагови дози за възникване на детерминистични ефекти в лъчечувствителни тъкани.

5. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА РАДИАЦИОННАТА ГЕНЕТИКА
Предназначение: за специализанти по „Радиационна хигиена“ и „Радиобиология“
Времетраене: 1 ден
Срок: 26.10.2018 г.

Тематични единици:
• ДНК. Основни познания за ДНК като мишена на действието на йонизиращата радиация. Едноверижни и двуверижни разкъсвания;
• Радиационна канцерогенеза и мутагенеза. Онкогени и туморосупресорни гени.
• Чувствителност на различни органи;
• Наследствени ефекти на йонизиращата радиация;
• Влияние на йонизиращата радиация върху ембриона и плода;
• Действие на йонизиращата радиация върху човешкия организъм;
• Детерминистични и стохастични радиобиологични ефекти.


6. РАДИОТОКСИКОЛОГИЯ
Предназначение: за специализанти по „Радиационна хигиена“ и „Радиобиология“
Времетраене: 2 дни
Срок: 29-30.10.2018 г.

Тематични единици:
• Пътища за постъпване на радионуклиди в организма. Основни закономерности на метаболизма: транспорт на радиониуклидите в организма, разпределение и преразпределение. Типове разпределение. Пътища на извеждане. Биологичен период на полуизвеждане;
• Фактори, определящи токсичността на радиоактивните изотопи. Особености на лъчевото увреждане, предизвикано от инкорпориране на радионуклиди;
• Лечебно-профилактични мероприятия при инкорпорация на радионуклиди. Механично отстраняване. Ускорено извеждане на радиоактивните вещества от първичното депо в органите на натрупване. Специфични методи на лечения при попадане на радиоактивни вещества в организма на човека. Деконтаминация на кожи и рани. Първа медицинска помощ;
• Токсикология на продуктите на делене на урана: радиоактивни изотопи на йод, цезий, стронций;
• Токискология на радия, радона и дъщерните му продукти;
• Токсикология на трансурановите елементи.

7. ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
Предназначение: за специализанти по „Радиационна хигиена“ и „Радиобиология“
Времетраене: 2 дни
Срок: 10-11.12.2018 г.

Тематични единици:

• Основни понятия в съвременната епидемиология. Видове епидемиологични проучвания;
• Описателни и аналитични епидемиологични проучвания. Дизайн и провеждане на основните видове епидемиологични проучвания. Предимства и ограничения на епидемиологичните проучвания;
• Оценка на експозицията и анализ на риска при епидемиологични проучвания;
• Основни положения на биостатистическия анализ и приложението му при обработка на данни от епидемиологични проучвания;
• Разпределение и разсейване на данните. Честотни таблици, честота и вероятност, зависимост. Проверка на хипотези. Корелационен и регресионни анализи;

• Изчисляване на риск, шанс, относителен риск, отношение на шансовете, атрибутивен риск, популационен атрибутивен риск;

• Радиоепидемиологични проучвания в България.

8. ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Предназначение: за специализанти по „Медицинска радиологична физика“
Времетраене: 5 дни
Срок: 17-21.12.2018 г.

Тематични единици:
• Компоненти на системата за получаване на образа. Качество на образа. Физични параметри на качеството на образа;
• Рентгенови диагностични уредби, основни компоненти. Получаване на образа при рентгеновата графия, мамография, рентгенова скопия: аналогови и цифрови методи. Рентгенова компютърна томография. Томосинтез;
• Осигуряване на качеството и контрол на качеството в образната диагностика;
• Дозиметрия в рентгенологията. Диагностични референтни нива;
• Оптимизация в рентгеновата диагностика и интервенционалната рентгенология;
• Физични основи на ултразвуковата диагностика (ехографията). Методи за скениране. Доплерова US диагностика;
• Физични основи на магнитно-резонансната томография (MRI). Получаване на образа. Принципно устройство на MRI уредба. Качество на образа при MRI. Контрастни вещества;
• Физиологични и физични основи на MRI ангиографията и на функционалната MRI;
• Риск от увреждания при MRI. Биологични ефекти от въздействието на физичните фактори върху човека и нормиране;
• Физични основи на термографията;
• Информационни системи в образната диагностика. DICOM стандарт. Системи за обработване, предаване и архивиране на дигитални образи (PACS). Информационни болнични системи – RIS и HIS.

 


ТЕМАТИЧНИ ЕДИНИЦИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ПРОГРАМИТЕ НА ОСНОВНИ
 
 
КУРСОВЕ ПО СДО, ПРОВЕЖДАНИ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕДРИ КЪМ
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1. Дозиметрични величини и единици в радиационната защита. Основни принципи и методи за радиационна защита. Норми за радиационна защита.
2. Лъчево натоварване на населението от естествения и техногенно усилен радиационен фон.
3. Радиационни аварии. Видове радиационно въздействие. Особености на лъчевото натоварване на населението. Мерки за защита и профилактика.
4. Радиоекология.
5. Особености на въздействието на йонизиращата радиация на субклетъчно, клетъчно и тъканно ниво.
6. Особености на въздействието на йонизиращата радиация върху организма като цяло - детерминистични и стохастични ефекти. Концепция за радиационния риск.
7. Съвременни схващания за оценка на биологичния ефект при малки дози йонизираща радиация.
8. Професионални радиационни увреждания. Диагностични методи за тяхното верифициране.
9. Диагностика, лечение и профилактика на радиационните увреждания при човека.
10. Основни принципи на радиационната генетика и ембриология.
11. Радиоепидемиологични проучвания - методи, резултати и тенденции.
12. Радиационна защита при медицинско облъчване. Лъчево натоварване на пациентите при диагностични изследвания с йонизиращи лъчения.
13. Обосноваване и оптимизация на медицинското облъчване.
15. Основни въпроси на радиохимията.

Забележки:
  • Преподаването е адаптирано според профила на специализиращите лекари;
  • Курсове се провеждат по заявка на катедрите.
  • Срок: постоянен;

За заявки и информация:
Отдел „Научно-учебен“
доц. д-р Н. Чобанова, д. м.

GSM: 0878 124 358; Факс: +359 2 8621059
E-mail: sdo@ncrrp.org

Важно:
  • Размерът на месечната такса за теоретично обучение е 280,00 лв.
  • Курсовете по СДО за медицински и немедицински кадри, специализиращи по държавна поръчка, са безплатни.

 

Документи за изтегляне Размер Tип
Заявка за участие в курс за следдипломно обучение 15 Kb docx
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.