Лаб. „Радиационна защита при медицинско облъчване“
  • Секция Радиационна защита при медицинско облъчване разработва и прилага методики за измерване и оценка на дозата на пациента и за контрол на качеството в рентгеновата диагностика;
  • Извършва  национални проучвания за облъчване на пациентите при медицински изследвания с йонизиращи лъчения;
  • Осъществява обучение на докторанти и следдипломно обучение по медицинска радиологична физика и радиационна хигиена, както и специализирани курсове по радиационна защита и осигуряване на качеството в медицинската радиология;
  • Разработва нормативни документи в областта на радиационната защита в медицината.
Завеждащ секция:
мед. физик-експерт Асен Ангелов Димов
тел.: +359 2 953 17 33
GSM: +359 878 124 303
 
© 2015 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.