Публикации
Публикации
Kamenova-Totzeva R.,Totzev A., Kotova R.; Radium content in Bulgarian mineral waters, Nuclear Technology & Radiation Protection Journal, ISSN 1452-8185, Vol. XXXIII No. 1, pp 133-138, (2018)
 
Kamenova-Totzeva R.,Totzev A., Kotova R., Ivanova-Teneva G.; Quantitative and qualitative study of radon content in Bulgarian mineral waters,  TEERAS 2017 Specialissue of Radiation Protection Dosimetry, doi:10.1093/rpd/ncy089, pp 1-4 (2018) 
 
Kamenova-Totzeva R., Totzev A., Kotova R., Ivanova-Teneva G.; Quantitative and qualitative study of radon content in Bulgarian mineral waters, poster; III East European Radon Symposium 15-19 May 2017 (публикувано резюме в сборник стр. 62-63)

Kamenova-Totzeva R.,  Totzev A.,  Kotova R. and Badulin V.; Radionuclides content in pasteurized cow milk. Dose Estimation; Radiation Protection Dosimetry (2016), pp. 1–7, doi:10.1093/rpd/ncw258
 
Kamenova-Totzeva R., Kotova R., Tenev J., Totzev A., Badulin V.; Natural radioactivity content in Bulgarian drinking waters and consequent dose estimation; Radiation Protection Dosimetry, 402-407 (2015)
 
Тоцева Р., Котова Р., Тенев Ж., Иванова Г.; Естествени радионуклиди в минерални води от България. Индикативна доза; постер на 15-ти национален конгрес на БАР 26-29.09.2013, публикувано резюме в сп. Рентгенология и радиология, Suppl.2013, ISSN 0486-400X, p. 103-104
 
Тенев Ж., Тоцева Р., Котова Р., Бадулин В., Иванова Г.; Влияние на АЕЦ „Козлодуй“ върху концентрациите на стронций-90 и цезий-137 в повърхностни води; доклад на 15-ти национален конгрес на БАР 26-29.09.2013, публикувано резюме в сп. Рентгенология и радиология, Suppl.2013, ISSN 0486-400X, p. 74
 
Тоцева Р., Бадулин В., Тенев Ж., Котова Р., Иванова Г.; Радиоекологичен статус на българското черноморско крайбрежие; доклад на 15-ти национален конгрес на БАР 26-29.09.2013, публикувано резюме в сп. Рентгенология и радиология, Suppl.2013, ISSN 0486-400X, p. 73-74
 
Тоцева Р., Котова Р., Тенев Ж., Иванова Г; Естествени радионуклиди в минерални води от България. Индикативна доза; постер на 15-ти национален конгрес на БАР 26-29.09.2013, публикувано резюме в сп. Рентгенология и радиология, Suppl.2013, ISSN 0486-400X, p. 103
 
Kamenova-Totzeva R., Kotova R., Tenev J., Ivanova G.; Badulin V., Natural radioactivity levels in mineral waters from Bulgaria; Radiation Protection Journal, October 2013, ISSN: 1314-9199, p. 35-41
 
Тоцева Р., Бадулин В., Котова Р., Тенев Ж. и Иванова Кр.; Монография „Радиоекологичен мониторинг на работната и жизнената среда“, ISBN: 978-619-90135-3-3 с авторски колектив, 2013, НЦРРЗ, София
 
Радостина К., Тоцева Р.,  Бадулин В., Иванова Г.,  Тенев Ж.; Концентрация на стронций-90 в почви и седимент от района на АЕЦ „Козлодуй за периода 2011-2012 г.; Radiation protection Journal, October 2013, ISSN: 1314-9199, p. 41-45
 
Тоцева Р., Котова Р., Radon and radium-226 content in some Bulgarian drinking waters, Balwois 2010-616, Balwois 2010–Ohrid, Republic Of Macedonia - 25, 29 May 2010, http://www.docstoc.com/docs/112423775/BALWOIS-2010-Full-Paper-ordered-by-tittle-Corrected-Review-by
 
Yanakieva T., Turnovska T., Nedeva P., Kamenova-Totzeva R., Karaivanova R.; Content of heavy metals, uranium, radium and radon in drinking water sources in proximity to old mines; Scripta Scientifica Medica, 2009, vol. (41), pp 75-80
 
Тоцева Р., Котова Р.; Радиологична оценка на питейни води от Югозападна България; представен постер на Международен симпозиум “Екология 2005”, юни 2005, к.к. Сл.бряг – публикуван в сборник материали “Техномат-2005” ISSN 954 9368-11-4

Тоцева Р., Бадулин В., Котова Р.; Радиологичен мониторинг на дънни утайки от района на АЕЦ “Козлодуй”; Electronic Journal “International Research Publications”, BG, 2004, ISBN 954-9368-04-1, стр. 229-233.

Тоцева Р., Котова Р., Тодорова Зл.; Естествени радионуклиди в питейни води от селищата към столична община. Индикативна доза; XI конгрес на БАР, Варна, 2-5 октомври 2003 г., Приложение на сп. „Рентгенология и радиобиология“ том XLII, 2003, ISSN 0486-400 X, стр. 58

Караиванова Р., Бадулин В., Котова Р., Павлова П. Боцова Л., Няголова Н., Тоцева Р.; Оценка на ефективната доза при вътрешно облъчване на населението от радионуклиди, постъпили с хранителни продукти от град София; XI конгрес на БАР, Варна, 2-5 октомври 2003 г., Приложение на сп. „Рентгенология и радиология“, том XLII, 2003, стр.58, ISSN 0486-400 X.

Тоцева Р.; Фактори, влияещи върху неопределеността при радиохимичното определяне на уран естествен; Доклад на XII международен симпозиум „Екология 2003“, 2-6 юни 2003 г., Бургас. Електронен сборник ISSN 0861 9861, Vol.II, Book 1  2003, 115-119.

Иванова К., Периклиева М., Тоцева Р.; Рекултивационни мероприятия в района на рудник „Бялата вода“ и тяхното влияние върху околната среда; Доклад на XII международен симпозиум „Екология 2003“, 2-6 юни 2003 г., Бургас. Електронен сборник ISSN 0861 9861, Vol. II, Book 2, p. 133-137

Бадулин В., Боцова Л., Караиванова Р., Тоцева Р., Няголова Н., Милушева Н., Котова Р., Павлова П.; Дозово натоварване на населението в района на АЕЦ „Козлодуй“ при нормална експлоатация на централата: 30 годишен мониторинг; Юбилейна научна сесия „Човекът и йонизиращите лъчения“, 13-14 Ноември 2003 г., ВМА, Сборник стр. 8

Тоцева Р., Няголова Н., Караиванова Р., Бадулин В., Боцова Л., Хаджидекова Е., Котова Р., Павлова П.; Съдържание на стронций-90 в почви, растителност и дънни утайки от 30 км зона около АЕЦ „Козлодуй“ през 2001 г.; Доклад на XI международен симпозиум „Екология 2002“, 6-8 юни 2002 г., Бургас. Електронен сборник ISSN 0861 9861, 2002 (71-75).

Abouzied M., Horvath A., Podlesny P., Regina N., Metodiev V., Kamenova-Tozeva R., Niagolova N., Stein A., Petropoulos E., Ganev V.; Ochratoxin A concentrations in food and feed from a region with Balkan Endemic Nephropathy; Food Addit Contam. 2002 Aug;19(8):755-64.

Kamenova-Totzeva R., Chopov N., Karaivanova R.; Radioecological assessment of the environmental pollution level by naturally occurring radionuclides in the region of ex uranium mine and plant in the Republic of Bulgaria: Report IAEA-CSP-11/C. International Symposium on Nuclear Techniques in Integrated Plant Nutrient, Water and Soil management, International Atomic Energy Agency, 16-20 October 2000, Vienna. IAEA CD-ROM ISSN 1562 4153, 2002 (268-271).
 
Тоцева Р., Караиванова Р., Бадулин В.; Радиоекологичен статус на околната среда около бивш завод за обработка на уранова руда и йонообменни смоли; Доклад на X международен симпозиум „Екология 2001“, 7-9 юни 2001 г., Бургас. Електронен сборник ISSN 0861 9861, 2001 (296-303).

Караиванова Р., Тоцева Р., Бадулин В., Няголова Н., Боцова Л., Хаджидекова Е. Радиологична оценка на водите на язовир Бебреш, X международен симпозиум „Екология 2001“, 7-9 юни 2001 г., Бургас. Електронен сборник ISSN 0861 9861, 2001 (303-310).
 
Бадулин В., Златанова Р., Боцова Л., Хаджидекова Е., Караиванова Р., Тоцева Р., Дончева Б., Милушева Н., Радиоактивност на обекти от околната среда в района на АЕЦ „Козлодуй“ през 1997 г., ІX конгрес на Българската асоциация по радиология, София, 25-27.09.1998 г., „Рентгенология и радиология“, бр. 98.

Тоцева Р., Караиванова Р., „Българските минерални води – обект на радиоекологичен контрол“, ІX конгрес на Българската асоциация по радиология, София, 25-27.09.1998, Рентгенология и радиология, бр. 98.
 
Караиванова Д., Тоцева Р., Златанова Р., Съдържание на Sr-90 във води и дънни утайки от района на АЕЦ „Козлодуй“ за първото полугодие на 1997 г., ІІ Международен симпозиум „Екология – устойчиво развитие“, Враца ,1-4.10.1997.
 
Василев Г., Христова М., Йончев Л., Златанова Р., Боцова Л., Караиванова Р., Тоцева Р., Дандулова З., Славов С., Маринов В., Кираджиев Г., Милославов В., Стоилова С.; Някои данни от измерванията на Националния център по радиобиология и радиационна защита; Сб. „Какво остана след Чернобил“, 24-33, Българско ядрено дружество, София ,1996.
 

 

© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.