Публикации
Публикации - 2016 г.
А. Загорска, Д. Иванова, З. Бучаклиев, Ж. Василева, Радиационно индуцирана катаракта: историческо развитие на научните знания и нормите за радиационна защита. Изследвания в България. Научни трудове на съюза на учените в Пловдив, Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина, том ХIX, 2016 г., ISSN 1311-9427.

Д. Иванова, А. Загорска, Ж. Василева, Д. Костова-Лефтерова, Ф. Симеонов История и развитие на границите на дозата за професионално облъчване и население, Научни трудове на съюза на учените в Пловдив, Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина, том ХIX, 2016 г., ISSN 1311-9427.

А. Zagorska, Ts. Tsrunchev, Z. Buchacliev, P. Arsova, J. Vassileva, Development of a new TLD holder for eye lens dosimetry in interventional radiology, NMPEC-2016, p. 18-29; ISBN:978-954-91589-4-6, Sofia-2016

© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.