Публикации
 
Savova G. , Stankova K., Boteva R. “The natural proteasome inhibitor celastrol can accelerate DNA repair in human lymphocytes”; Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, Vol. 69, № 8, pp.1025-1028, 2016.
 
Aneva N., Katsarska O., Stankova K., Savova G., Boteva R. “Molecular markers of radiation response”; Radiation Protection Journal, Issue 6, pp. 25-28, 2016.
 
Stankova K., Zaharieva E., Aneva N., Katsarska O., Savova G., Boteva R. “Molecular markers for assessment of radiation-induced oxidative stress in occupationally exposed subjects”; Roentgenology and Radiology, LV: 17-23, 2016.
 
Stankova K., Savova G., Nikolov V., Boteva R. “Hsp90 inhibitor geldanamycin as a radiation response modificator in human blood cells”; Dose response Journal; 2014.
 
Stankova K., Ivanova K., Nikolov V., Aneva N., Georgieva R., Boteva R. “Proteasome inhibition protects human peripheral blood mononuclear cells from radiation-induced oxidative stress”; International Journal of Radiation Biology, 89(7):493-500 (2013).
 
Савова Г., Станкова К., Кузманова М. „Сравнение на ефектите на 900 MHz електромагнитно поле и гама-йонизиращо лъчение върху човешки лимфоцити от периферна кръв“; Radiation Protection Journal 1(1):46-50 (2013).
 
Георгиева Р., Ачева А. и др. „Ефекти при ниски дози - хипотези и наблюдения върху персонал от АЕЦ“; Radiation Protection Journal 1(1):50-56 (2013).
 
Stankova K., Ivanova K., Mladenov E., Rosidi B., Sharma A., Boteva R., and Iliakis G. “Conformational transitions of proteins engaged in DNA double strand break repair, analyzed by tryptophan fluorescence emission and FRET”; Biochem. J. 443, pp.701-709 (Printed in Great Britain) doi: 10.1042/BJ20112151; 2012.
 
Stankova K., Ivanova K., Nikolov V., Minkova K., Gigova L., Georgieva R. and Boteva R. “The biliprotein C-phycocyanin modulates the DNA damage response in lymphocytes from nuclear power - plant workers. Nuclear power: operation, safety and environment” (Tszvetkov, P.V. ed.), pp. 327-340 - In tech.; 2011.
 
Georgieva R. “Radiation response modification. Novel approaches”; Int. J. Low. Radiat.,Vol. 7, No. 1, 32-47(2010).
 
Ivanova K. G., Stankova K. G., Nikolov V., Georgieva R., Minkova K., Gigova L., Rupova I., Boteva R. “The biliprotein C-phycocyanin modulates the early radiation response: a pilot study”; Mutat Res, Genetic Toxicology and Environmental Mutagenezis, 695, 40-45(2010).
 
Stankova K., Nikolov Vl., Georgieva R., Boteva R. “Geldanamycin can reduce radiation - induced DNA double strand breaks in normal human lymphocytes” - published in Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci. 63 (6) 875 - 880, 2010.
 
Ivanova K., Nikolov Vl., Georgieva R., Boteva R. “Proteasome inhibitors MG132 and lactacystin regulate the radiation - induced protein synthesis in human lymphocytes”; Roentgenologia Radiologia, 49 (2) 135-140, 2010.
 
Georgieva R., Giuleva I., Rupova I., Djunova J., Acheva A., Vukov M., Dimitrov B. “Molecular evidence of radiation hormesis at occupational exposure” ; Int. J. Low. Radiat., Vol. 6, Nо 3, 263-282, 2009.
 
Георгиева Р., Николов В., Курчатова Г., Захариева Е., Ачева А., Иванова К., Станкова К., Петкова Г. „Радиационно индуцирани ДНК промени“; „Радиобиологични ефекти при професионално облъчване в ядрената енергетика“, „Класик дизайн“, София, ISBN 978-954-91109-4-4, 9-16 (2009).
 
Георгиева Р., Маринова Цв., Байракова А., Курчатова Г., Топалова С., Пантев Т., „Капацитет за репарация на ДНК поражения“; „Радиобиологични ефекти при професионално облъчване в ядрената енергетика“, Класик дизайн“, София, ISBN 978 - 954 - 91109 - 4 - 4, 17-23, (2009).
 
Георгиева Р., Захариева Е., Ачева А., Николов В., Топалова С., Маринова Цв., Пантев Т., Тенчова В., Иванов Б. „Проверка на хипотези за биологични ефекти при много ниски дози“; „Радиобиологични ефекти при професионално облъчване в ядрената енергетика“, „Класик дизайн“, София, ISBN 978 - 954 - 91109 - 4 - 4, 30-40, (2009).
 
Георгиева Р., Маринова Цв., Близнаков В., Топалова С., Пантев Т., Стефанова Д. „Индивидуална лъчечувствителност“; „Радиобиологични ефекти при професионално облъчване в ядрената енергетика“, „Класик дизайн“, София, ISBN 978 - 954 - 91109 - 4 - 4, 75-81, (2009).
 
Георгиева Р. „Анализ на медицинското осигуряване при предишни аварии и прогнози за терористични действия“; „Концепция за медицинско осигуряване при радиационни аварии и ядрен тероризъм“, Джунова Ж. , Георгиева Р., „Пропелер“, София, ISBN 978 - 954 - 392 - 047 - 1, 3 – 6, (2009).
 
Георгиева Р. „Здравни ефекти от значение за правилната диагноза и прогноза“; „Концепция за медицинско осигуряване при радиационни аварии и ядрен тероризъм“, Джунова Ж., Георгиева Р., „Пропелер“, София, ISBN 978 - 954 - 392 - 047 - 1, 7-14, (2009).
 
Джунова Ж., Георгиева Р. „Обучение и кризисна комуникация“; „Концепция за медицинско осигуряване при радиационни аварии и ядрен тероризъм“, Джунова Ж., Георгиева Р. „Пропелер“, София, ISBN 978 - 954 - 392-047 - 1, 41-46, (2009).
 
Djounova J., Georgieva R., Rupova I. “Health monitoring of persons occupationally exposed to ionizing radiation in Bulgaria”; Int. J. Nulclear Law, Vol. 2, No 1, 27-32, (2008).
 
Georgieva R. “Biological indicators of occupational radiation exposure”; TS I.2.1 Effects on molecules, organelles and cells, Т0310http://www.irpa12.org.ar/fullpaper_list.php, (2008).
 
Georgieva R., Zaharieva E., Rupova I., Acheva R., Nikolov V. “DNA damage and repair in white blood cells at occupational exposure”; Journal of Physics: Conference Series 101 (1), p.012019, doi:10.1088/1742 - 6596/101/1/012019, (2008).
 
Acheva R., Rupova I., Boteva R., Lyng F. “Bystander responses in low dose irradiated cells treated with plasma from gamma irradiated blood”; Journal of Physics: Conference Series 101 (1) p.012005 doi: 10.1088/1742 - 6596/101/1/012005, (2008).
 
Станкова К., Иванова К., Георгиева Р., Рупова И., Ботева Р.; „Индуцираната експресия на белтъците на стреса като част от ранния клетъчен отговор след облъчване с гама - лъчи“ - „Рентгенология и Радиология“, 36-41, (2008).
 
Георгиева Р. „Молекулни биомаркери за оценка на радиационния отговор и възможности за неговото модифициране“, автореферат на дисертационен труд за присъждане на НС „доктор на медицинските науки“, София, 2008.
 
Troev K., Tsacheva I., Koseva N., Georgieva R., Gitsov I. “Immobilization of Aminothiols on Poly (oxyethylene H-phosphonates) and Poly (oxyethylene phosphates) - Approach to Polymeric Protective Agents for Radiotherapy of Cancer”; J. Polym Sci. Part A: Polym. Chem., 45 (7) 1349-1363, (2007).
 
Georgieva R. “Some aspects of radiation injury modification - Regional and global aspect of radiation protection”; part Radiation biology, IRPA Regional Congress for Central and Eastern Europe, Brasov, T1, 1-10, (2007).
 
Georgieva R., Zaharieva E., Rupova I. “Radiation hormesis at occupational exposure - Regional and global aspect of radiation protection”, part Health effectsof ionizing radiation, IRPA Regional Congress for Central and Eastern Europe, Brasov, T2, 1-9, (2007).
 
Georgieva R. “Medical use of ionizing radiation in Bulgaria”; Jubilee Forum 50 years NRA – 50 years IAEA, 10-11 July, Sofia, 1-5, (2007).
 
Георгиева Р., Петрова Р. „Радиационно индуциран оксидантен стрес и възможности за ограничаването му“; „Рентгенология и Радиология“, XLVI, 1, 14 – 19, (2007).
 
Динков Д. , Бекярова Ж., Спасова Я., Георгиева Р. „Изследване миграцията на 137Cs в системата почва-растение в района на Чепеларе“; Годишник на Техническия университет - Варна, том 1, 229 – 234, (2007).
 
Georgieva R. “The Development of radiobiology in Bulgaria”; Atoms for Peace, IAEA, Vol. 1, No 2-3, 245-252, (2006).
 
Георгиева Р. „Ядрен тероризъм. Предпоставки, проблеми, управление и планиране на медицинското осигуряване“ - в сборник на Център за изследвания по национална сигурност и отбрана - БАН, ISBN - 10; 954 - 91827-1-1; ISBN-13; 978 - 954-91827 - 1 - 2, стр. 389 – 399, (2006).
 
Георгиева Р. „Нови задачи в областта на радиационната защита на населението“, „Български бестселър“, ISBN 954 - 463 - 011 - 2, 106-107, (2005).
 

 

© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.