Проекти

Цитогенетичен мониторинг на лица, работещи в АЕЦ Козлодуй ЕАД по тест хромозомни аберации, микронуклеус тест и стабилни хромозомни транслокации чрез флуоресцентна in situ хибридизация. Анализ на индивидуална лъчечувствителност чрез индуцирани МН и полиморфизми в ДНК репаративни гени. Задачата ще се изпълнява по договор с „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД;

Изследване механизмите на формиране на стабилни хромозомни аберации под действието на частици с високо линейно предаване на енергията - съвместен проект с ОИЯИ, Дубна, Русия;

Европейска мрежа по биологична дозиметрия (Realizing the European Network in Biodosimetry (RENEB) - линк към проекта;

Участие в WHO BioDoseNet към СЗО за създаване на глобална мрежа, хармонизация в методологията и качествено осигуряване на биологичната дозиметрия - линк към сайта;

Участие в международен проект  HUMN project, чиято задача е създаване на световна мрежа от лаборатории, за оценка на генотоксичен риск чрез микронуклеус тест в лимфоцити и епителни клетки;

 

 

 

 


 

© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.