Проекти

„Активиране на микроглиални клетки, индуцирано от радиация с различно качество като моделна система за изследване на радиационно индуцирано невровъзпаление“ - проект по двустранно сътрудничество между НЦРРЗ, България и ОИЯИ - Дубна, Русия;

 

„Молекулни ефекти на радиопротектори, сенсибилизатори и модификатори на радиационното въздействие и клетъчния отговор в облъчени човешки лимфоцити“


„Молекулни механизми на радиационно индуцирани взаимодействия на ендотелни клетки с лимфоцити. Импакт на взаимодействията върху риска от развитие на сърдечносъдови заболявания в облъчени лица“

„Определяне на полиморфизми в репариращи ензими и протеини и анализ на значението им за репаративния капацитет на ДНК“

„Биомониторинг на рискови групи население, живеещо около обекти на ядрената енергетика, с оглед ранното откриване на индивиди с повишен риск за злокачествени заболявания и провеждане на профилактични действия“ - Национална програма за действие по околна среда и здраве (2008-2013);

Специализирани биологични изследвания на рискови групи работници - Протеинов синтез, спонтанен и индуциран извънпланов ДНК синтез в левкоцити от периферна кръв за оценка на индивидуалната лъчечувствителност на работници от централата - по проект с „АЕЦ Козлодуй ЕАД;

Флуоресцентен анализ на ролята на PARP-1 и ДНК лигаза III в репарацията на двойноверижни разкъсвания в ДНК - проект по двустранно сътрудничество между България и Германия;

Радиационно индуцирани взаимодействия на хетеродимера Ku 70/80 с протеин Mre11 - проект по двустранно сътрудничество между България и Германия;

Геномни биомаркери и модификация на радиационно индуциран адаптивен отговор - проект между НЦРРЗ и Институт по физиология на растенията и генетика, БАН;

Изследване и оценка на индивидуалните възможности за репарация на ДНК при работещи в АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Молекулярно-биохимични изследвания на 60 лица от персонала на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, работещ в зона на строг контрол - за изследване ефекта на ниски дози гама-облъчване;

 
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.