Проекти
Радиационен статус на крайбрежието на Черно море (RACE), финасиран по Седма рамкова програма.
Период на изпълнение: 2011-2014;
 
Основни дейности по проекта:
  • установяване радиационния фон на Черно море и източниците за него;
  • създаване процедури за пробонабиране, транспортиране и съхранение на проби;
  • идентифициране и количествено определяне на  гама-емитери в Черно море;
  • определяне съдържанието на тритий, стронций-90 и въглерод-14 в проби от Черно море;
  • създаване на тематични карти.
Извършване наблюдение на параметрите на околната среда в района на АЕЦ Козлодуй“ ЕАД с цел оценка на дозовото натоварване на населението.
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.