Проекти
Разработване проект на тема "Изграждане на модели за оценка на здравния рискот радон в сгради с обществен достъп за дългосрочни социални ползи", ръководител доц. Кремена Иванова, дм, финансиран от ФНИ, 2018 г.
 
 
Участие, като външна организация, в стратегически проект: „Химичен и радиологичен риск в затворена среда“ (Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment, CheRRIE) по програма за Европейско териториално сътрудничество„Гърция – България 2007-2013“
  • По този проект са измерени концентрации на радон във въздух в административни сгради в три общини на България, а именно Благоевград, Смолян и Хасково;
„Сензорна мрежа за локализирана и откриване на радиоактивни източници“ (SENERA) към програма „Наука за мир и сигурност“, 2015 г.  - Проект на НАТО
  • Цел на проекта е разработване на технологии на сензорни мрежи direction devices за локализация и идентифициране на радиоактивни източници, приложим при различни условия (н-р екраниран източник или в повече от един радионуклид);
  • Първа работна среща - октомври 2015 г., Гърция, Атина; Участници от страна на НЦРРЗ - Бистра Куновска и гл. ас. инж. Кремена Иванова.
Участието на НЦРРЗ  в проекта е практическо приложение на разработените детектори, тестване на изградената мрежа за локализиране и идентифициране на източници, верифициране на резултатите при полеви измервания на бившия терен на НЦРРЗ. По време на срещата гл. ас. инж. Кремена Иванова представи презентация относно участието ни в този проект.
                                                 
 

Проект на МААЕ за управление на риска при извеждане от експлоатация (DRiMA), 2012-2015 г.
  • Цел - да се подготвят препоръки с практически примери за прилагане на система за управление на риска по време на етапите планиране и изпълнение на извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;
По смисъла на този проект „риск не се отнася само за компонентите на безопасността. Той е по-скоро многомерна величина, която включва всички типове риск, които могат да повлияят на процеса на извеждане от експлоатация. За постигане на целта, проектът е насочен към събиране на практически примери за управление на риска на стратегическо и оперативно ниво.
 
Гл. ас. инж. Кремена Иванова, НЦРРЗ представи на вниманието на участниците постер на тема: „Примери за попълване на регистъра на рисковите предположения от стратегията за управление на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво на България“

Работата по проекта се очаква да приключи с издаване на технически доклад на МААЕ през 2016 г.
 
 
Оценка и практическо доказване на безопасността при извеждане от експлоатация на ядени съоръжения (DeSaProject), 2005-2007;
  • Цел - изработване на методологии за оценка на безопасността при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;
Използване на оценка на безопасността при планирането и прилагането на извеждането от експлоатация на съоръжения, използващи източници на йонизиращи лъчения (FaSaproject), 2008-2011;
  • Цел - да осигури практически и полезни препоръки при планирането, провеждането и завършването на извеждане от експлоатация или рекултивация на терени като се използва практическия опит на страните членки;
Моделиране на трансфера в околната среда за целите на радиационната защита (EMRAS ІІ), 2009-2013 - проект на МААЕ;
  • Цел - да се повишат възможностите на страните участници за моделирането на трансфера на радионуклидите в околната среда с цел оценяване на облъчването на населението, флората и фауната на местността и оценка на предприетите и необходими мерки за защита от естествени и техногенни източници на йонизиращи лъчения;
 
Намаляване облъчването от радон на населението чрез развитие и хармонизиране на националните стратегии - регионален проект на МААЕ за техническо сътрудничество, 2012-2013;
  • Цел - да се намали облъчването на населението от радон чрез разработване на широк спектър ръководства за национална радонова стратегия, които могат да бъдат адаптирани от всяка страна член на МААЕ, съобразно националните особености;
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.