Проекти
Туининг проект BG/2006/IB/SO/01 Укрепване на административните структури за радиационна защита и безопасно използване на йонизиращата радиация в диагностиката и терапията

Изследователски проект Разработване на облъчени храни, предназначени за имунопотиснати пациенти и други потенциални групи- завършен през 2015 г. В тази връзка в МААЕ е изпратен заключителен обобщен отчет за извършената дейност през четирите години. Подготвен е и обобщаващ научно- технически доклад за резултатите от научните експерименти, който ще бъде побликуван в общ документ с другите участници в проекта.

На 29.09.2014 г. Национален център по радиобиология и радиационна защита, лаб. Еталонна дозиметрична лаборатория - SSDL, проведе семинар на тема  „Разработване на технология за радиационна обработка на храни, предназначени за имунопотиснати пациенти и други целеви групи“.

 

На семинара бяха представени резултатите от работата на лаборатория КОХ по изследователски проект No 16272  на Международната агенция за атомна енергия.

 

ДОКЛАДИ:

Храни, облъчени с гама-лъчи, предназначени за имунокомпрометирани пациенти. Ефекти върху микрофлората- доц. д-р Р. Еникова, дм

Потенциал на български традиционни чайове да запазват антиоксидантната си активност след гама-облъчване- доц. В. Кънчева, дх

 

 

 
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.