Отдел „Радиобиология“
Отдел „Радиобиология“ има водеща роля за оценка на ефектите при ниски и много ниски дози на облъчване.
В отдела се провеждат изследвания по договори с „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, хранилището за РАО в с. Нови Хан, както и на население, живеещо в рискови райони.
Извършва се оценка на облъчването и на радиационния риск на населението като цяло или на групи от него.
Осъществява се мониторинг на обществото, на отделни групи от него и на лицата, които работят с източници на йонизиращи лъчения, в случаите на радиационни аварии.
Проучват се биологичните ефектите на лица, облъчвани с източници на йонизиращи лъчения при диагностични и терапевтични медицински процедури.
• Цитогенетичен мониторинг на персонала, изложен на ниски дози радиационно облъчване, с цел оценка на генетичните увреждания, чрез анализ на хромозомни аберации, микронуклеуси, сестрински хроматиден обмен и молекулярни цитогенетични техники флуоресцентна ин ситу хибридизация (FISH) и ДНК анализ на маркирани гени;
•Биодозиметрия при радиационни инциденти чрез стандартни цитогенетични методи и FISH;
• Мониторинг на населението, изложено на ниски дози радиация, с цел идентифициране на радиационно индуцираните ДНК и клетъчни увреждания, чрез молекулярни, биохимични и имунохимични техники: ДНК увреждане и репарация; изменения в протеиновия синтез; експресия на heatshock протеини; определяне на клетъчната жизнеспособност; определяне на активни форми на кислорода (АФК);
• Определяне на възпалителния статус на лица професионално изложени на облъчване с ниски дози йонизиращи лъчения или на население в следствие на медицински процедури;
• Оценка на риска от сърдечно-съдови заболявания при лица професионално изложени на облъчване с ниски дози йонизиращи лъчения или на население в следствие на медицински процедури;
• Анализ на полиморфизми в гени участващи във възплението;
• Извършва се изпитване на природни и химически радиопротектори;
• Провежда се обучение на докторанти и следдипломно обучение по специалност „Радиобиология“.
 

 


© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.