Отдел „Радиобиология“
Отдел  „Радиобиология“ има водеща роля за оценка на ефектите при много ниски дози на облъчване.

В отдела се провеждат изследвания по договори с „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, хранилището за РАО в с. Нови Хан, както и на население, живеещо в рискови райони.

Извършват се оценка на облъчването и на радиационния риск на населението като цяло или на групи от него.

Осъществява се мониторинг на обществото, на отделни групи от него и на лицата, които работят с източници на йонизиращи лъчения, в случаите на радиационни аварии.

Проучват се ефектите при лица, облъчвани с източници на йонизиращи лъчения при медицински изследвания или лечение.

 


© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.