Отдел „Радиационна безопасност и медицинско осигуряване“
Отдел Радиационна безопасност и медицинско осигуряване извършва държавен здравен контрол за спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда.
 
Отделът извършва:
  • Медицинско наблюдение на лица, които работят с източници на йонизиращо лъчение;
  • Медицинско осигуряване на обществото, на отделни групи от него и на лицата, които работят с източници на йонизиращи лъчения, в случаите на радиационни аварии;
  • Медицинско наблюдение на лицата, облъчвани с източници на йонизиращи лъчения, при медицински изследвания или лечение;
  • Оценка на облъчването и на радиационния риск на населението като цяло или на групи от него.
 
 
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.