Отдел „Научно-учебен“

Отдел "Научно-учебен" при НЦРРЗ осъществява:

  • Следдипломно обучение на специалисти с медицинско и немедицинско образование по „Радиобиология“, „Радиационна хигиена“ и „Медицинска радиологична физика“ (вкл. провеждане на индивидуално обучение по предложени теми);
  • Организиране и провеждане на обучение с цел повишаване текущата квалификация на специалисти в областта на радиационната защита;
  • Обучение за придобиване на научна и образователна степен „доктор“;
  • Организиране, контрол и координиране процедурата по провеждане на конкурси за заемане на академични длъжности;
  • Проучване необходимостта от актуална научна литература, имаща отношение към  радиационната защита и радиобиологията и извършване абонамент за периодични издания.
  
 
 
 
 
 
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.