Отдел

 ДЕЙНОСТ:

  • Осигурява качество на измерванията на уредите, използвани за   измерване на йонизиращите лъчения в медицината;
  • Извършва проверка, калибриране и качествен контрол на измерванията;
  • Въвежда  стандартизирани условия за измерване съгласно изискванията на европейските стандарти и препоръки на МААЕ;  
  • Персонална дозиметрия на външното облъчване; 
  • Поддържа национален дозиметричен регистър; 
  • Дозиметрични измервания при радиационни инциденти; 
  • Стационарна и мобилна целотелесна дозиметрия.
 

IAEA/WHO TLD POSTAL DOSE QUALITY AUDIT - 2015

 

IAEA/WHO TLD POSTAL DOSE QUALITY AUDIT - 2014

 

Завеждащ секция:
гл. ас. Цветелин Пенев Црънчев
tsetso@ncrrp.org
GSM: 0878 124 305

 

© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.