Основни дейности
Основните задачи на отдела са определени от:
  • осигуряване обучение на персонала, както и усъвършенстване и контрол на квалификацията му;
  • специализирано обучение за придобиване на правоспособност за работа с източници на йонизиращо лъчение.
2.Правилник за устройството и дейността на НЦРРЗ, съгласно който се провежда специализирано обучение по радиационна защита за получаване на правоспособност за работа с източници на йонизиращо лъчение.
3. Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия (обн. ДВ, бр. 74 от 24.08.2004 г.; изм. и доп. ДВ, бр. 76 от 15.01.2016 г.)
 
НЦРРЗ притежава лиценз серия СО, рег. № 5253/2017  за провеждане на специализирано обучение за придобиване на правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения.
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.