Основни дейности
 
1. В лабораторията се провежда цитогенетичен мониторинг на работници от ядрената индустрия чрез анализ на следните показатели:
 
а) хромозомни аберации;
б) микронуклеуси;
в) сестрински хроматиден обмен;
г) отчитане на стабилни аберации (хромозомни транслокации) чрез метода на флуоресцентната in situ хибридизация (FISH):
  • микронуклеус тест в ексфолиантни човешки клетки от букална лигавица, уротелиален и цервикален епител;
  • миологична дозиметрия при радиационни инциденти чрез конвенционална цитогенетика и FISH.
2. Лабораторията е единствената референтна в България за провеждане на биологична дозиметрия според международните стандарти. В нея се извършват:
  
а) определяне на индивидуалната лъчечувствителност чрез отчитане броя на микронуклеуси, хромозомни аберации и генетични мутации;
б) откриване на радиационно индуцирани ДНК лезии (специфични увреждания като ДНК разкъсвания), чрез прилагане на гел-електрофореза (Comet assay). Методът се използва за изясняване на един от най - интересните феномени в областта на токсикогенетиката - Адаптивен отговор;
в) оценка на риска за ембриона и плода при облъчване по време на бременност;
г) детекция на полиморфизми в ДНК репаративни гени (XRCC1, APE1 и др.) за оценка на индивидуалната лъчечувствителност, използвайки полимеразна верижна реакция (PCR), последвана от рестрикционен анализ на полиморфизми в дължината на рестрикционните фрагменти (RFLP);
д) обучение на докторанти и следдипломно обучение по специалността Радиобиология;
e) организират се специализирани курсове по специалността Радиобиология.
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.