Основни дейности
Поддържане на постоянна аварийна готовност за провеждане на биологична дозиметрия при радиационни инциденти чрез конвенционална цитогенетика и FISH,според международните стандарти.
 
Провеждане на цитогенетичен мониторинг на работници от ядрената индустрия чрез анализ на радиационно-индуцирани ДНК увреждания.
 
Определяне на индивидуалната лъчечувствителностпри работници от ядрената индустрия, чрез отчитане броя на микронуклеуси, хромозомни аберации и генетични мутации;
 
Откриване на радиационно индуцирани ДНК повреди (едно- и двуверижни разкъсвания в молекулата на ДНК), чрез прилагане на гел-електрофореза на единични клетки (CometАssay).
 
Оценка на риска за ембриона и плода при облъчване по време на бременност;
 
Детекция на полиморфизми в ДНК репаративни гени (XRCC1, APE1 и др.) за оценка на индивидуалната лъчечувствителност, използвайки полимеразна верижна реакция (PCR), последвана от рестрикционен анализ на полиморфизми в дължината на рестрикционните фрагменти (RFLP);
 
Определяне на антиоксидантната клетъчна защита при професионално облъчени лица с ниски дози йонизиращи лъчения.
 
Определяне на плазмени нива на про- и антивъзпалителни цитокини на лица професионално изложени на облъчване с ниски дози йонизиращи лъчения или на население вследствие на медицински процедури.
 
Оценка на риска от сърдечносъдови заболявания по нива на сърдечния маркер ST2 при лица професионално изложени на облъчване с ниски дози йонизиращи лъчения или на население вследствие на медицински процедури.
 
Анализ на полиморфизми в гени участващи във възплението (NF-κB).
 
Обучение на докторанти и следдипломно обучение по специалността„Радиобиология“;
Организиране на специализирани курсове по специалността„Радиобиология“.
 
 
Основни дейности, във връзка с изпълнението на основната задача по ЗЗ и Правилника за устройството и дейността на НЦРРЗ:
  • Биологичен мониторинг на лица, работещи в среда на йонизиращи лъчения и оценка на риска от поява на късни ефекти чрез изследване на молекулно и клетъчно ниво ефектите на ниски дози йонизиращи лъчения;
  • Провеждане на молекулярно-епидемиологични изследвания в областта на радиационната защита на населението и на лица, подложени на професионално облъчване, чрез прилагане на специфични молекулярно- биологични методи, тестове и молекулни биомаркери;
  • Да участва при определяне на нормите за радиационна защита като осигурява данни и обосновава научно и експериментално биологичните ефекти от ниски дози йонизиращи лъчения.
Методична дейност:
  • Въвеждане и валидиране на съвременни биохимични и молекулярно-биологични тестове за анализ на ефектите на ниски дози йонизираща радиация на клетъчно и молекулно ниво, с цел здравен мониторинг и охарактеризиране на индивидуалния отговор и индивидуалната лъчечувствителност на пациенти и професионално облъчени лица;
  • Обучение на медицински и немедицински кадри по СДО, специалност „Радиобиология“, както и обучение на докторанти и магистри и специализирано обучение за получаване на правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения;
  • Извършва експертна дейност на национално ниво, в съответствие с приетите нормативни документи;
  • Осъществява научноизследователска дейност в рамките на съвместни с МОН научноизследователски договорни проекти и международни научни проекти и договори с външни институции.

 
 
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.