Основни дейности
 
 
1. Основни дейности, във връзка с изпълнението на основната задача по ЗЗ и Правилника за устройството и дейността на НЦРРЗ:
  • Биологичен мониторинг на лица, работещи в среда на йонизиращи лъчения и оценка на риска от поява на късни ефекти чрез изследване на молекулно и клетъчно ниво ефектите на ниски дози йонизиращи лъчения;
  • Провеждане на молекулярно-епидемиологични изследвания в областта на радиационната защита на населението и на лица, подложени на професионално облъчване, чрез прилагане на специфични молекулярно- биологични методи, тестове и молекулни биомаркери;
  • Да участва при определяне на нормите за радиационна защита като осигурява данни и обосновава научно и експериментално биологичните ефекти от ниски дози йонизиращи лъчения.
  
2. Методична дейност:
  • Въвеждане и валидиране на съвременни биохимични и молекулярно-биологични тестове за анализ на ефектите на ниски дози йонизираща радиация на клетъчно и молекулно ниво, с цел здравен мониторинг и охарактеризиране на индивидуалния отговор и индивидуалната лъчечувствителност на пациенти и професионално облъчени лица;
  • Обучение на медицински и немедицински кадри по СДО, специалност Радиобиология, както и обучение на докторанти и магистри и специализирано обучение за получаване на правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения;
  • Извършва експертна дейност на национално ниво, в съответствие с приетите нормативни документи;
  • Осъществява научноизследователска дейност в рамките на съвместни с МОН научноизследователски договорни проекти и международни научни проекти и договори с външни институции.
 
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.