Основни дейности
Определени са със Закона за здравето, във връзка с Препоръка на Комисията от 8 юни 2000 г. за приложение на чл. 36 от Договора за Евратом относно мониторинга на нивата на радиоактивност в околната среда за целите на оценката на облъчване на населението като цяло (2000/473/Евратом):
  • Контрол на безопасността и качеството на стоките (нормативната основа е Наредба № 25 от 2005 г. за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на производство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклиди);
  • Радиационен контрол на безопасността и качеството на водите (нормативната основа е Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, която транспонира изцяло Директива 83/98/ЕС);
  • Радиационен контрол на безопасността и качеството на храните (нормативната основа е Наредба № 10 от 2002 г. за максимално допустимото замърсяване при внос на селскостопанска продукция след аварията в Чернобилската атомна електроцентрала, която транспонира изцяло Регламент 737/90/ЕЕС);
  • Изследване на съдържанието на радиоактивни вещества в обекти на жизнената среда, преди всичко съдържанието на техногенни радионуклиди и техногенно повишено съдържание на естествени радионуклиди;
  • Оценка на облъчването и на радиационния риск на населението като цяло или на групи от него.

В лабораторията се извършват анализи на води, храни, почви, строителни материали, козметични продукти и др. по различни радиологични показатели като: обща алфа-активност, обща бета-активност, съдържание на естествен уран, радий-226, стронций-90, радон-222, цезий-137 и гама-спектрометрични изследвания. За повече информация натиснете ТУК.

Лаборатория „Мониторинг на облъчване на населението е сектор 4 от Органа за Контрол на НЦРРЗ, който е акредитиран от Българската служба за акредитация, според БДС EN ISO/IEC 17020:2005.  
 
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.