Основни дейности

1. Проучвания и експертизи за оценка на допълнителното надфоново облъчване на населението в обектите със съществуващо облъчване, включително бившите обекти от уранодобивната и уранопреработващата промишленост, като извършва:

  • дозиметрични измервания на факторите на жизнената среда: измерване на мощност на дозата гама-лъчение;
  • измерване на концентрацията на Rn-222;
  • провземане на води, почви, дънни утайки, строителни материали, растителност, храни;
  • анализ на съдържанието на естествени радионуклиди в проби вода, почва и растителност;
  • оценка на допълнителното надфоново облъчване на населението.

2. Оценка на факторите на работната средна на обекти със източници на йонизиращи лъчения:

  • мощност на дозата гама-лъчение във въздух;
  • повърхностно радиоактивно замърсяване, чрез директни измервания и по метода на намазките;
  • концентрация на радон в помещенията.

3. Оценка на облъчването от радон за българското население:

  • организира и извършва широкомащабни национални измервания на нивата на радон в жилищни сгради,обществени сгради и работни помещеня;
  • участва в работни групи и национални програми за намаляване въздействието на радон върху здравето на населението в Република България.

4. Участва в международни междулабораторни сравнителни проучвания за осигуряване на проследимост и точност на измерванията.

5. Провежда  научноизследователска и научно-приложна дейност в областта на радиационната защита и опазване на общественото здраве.
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.