Основни дейности
Основните задачи и дейности на инспекцията произтичат от Закона за здравето, Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол и са определени от Правилника за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита. Те включват:
  
1. Предварителен здравнорадиационен контрол:
 • участие в комисии по избор на терени за изграждане на обекти с източници на йонизиращи лъчения;
 • участие със становища в експертните съвети към съответната община и районите по Закона за устройство на територията;
 • оценка на внесените проектни документации и изготвяне на писмени становища по тях;
 • консултации на граждани и проектанти за нормативните изисквания към различните видове обекти с източници на йонизиращи лъчения;
 • проверки в хода на строителство на обектите с източници на йонизиращи лъчения;
 • по искане на физически или юридически лица, дават становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройството на територията;
 • участие в дейността на приемателните комисии за въвеждане в експлоатация на обектите с източници на йонизиращи лъчения - по ЗУТ и ЗБИАЕ.
2. Систематичен здравнорадиационен контрол:
 • провеждане на систематичен контрол в обекти с източници на йонизиращи лъчения в областта на медицината, промишлеността, науката, селско стопанство и др. на територията на гр. София, Софийска, Благоевградска, Кюстендилска и Пернишка области;
 • изготвяне на протоколи за проверка на радиационната защита на обекти с източници на йонизиращи лъчения;
 • изготвяне на протоколи за проверка на радиационната защита на специализирани транспортни средства за превоз на източници на йонизиращи лъчения и радиоактивни отпадъци;
 • предписване на мерки за подобряване здравно-радиационното състоянието на обектите, работещи с източници на йонизиращи лъчения;
 • налагане на санкции при констатиране на нередности по спазване на изискванията на радиационната защита: глоби,  отстраняване от работа при медицински противопоказания за работа в среда на йонизиращи лъчения, спиране от експлоатация на обекти с източници на йонизиращи лъчения, създаващи непосредствен риск за здравето.
3. Определяне на радиационните характеристики на работната среда:
 • извършване на контрол на радиационните параметри на работна и жизнена среда чрез:    

- доза и мощност на дозата гама-/рентгеново лъчение;
- плътност на потока бета-частици;
- повърхностно радиоактивно замърсяване на работни повърхности, оборудване, работно облекло и др;

 • изготвяне на протоколи.
4. Контрол за спазване на радиационната безопасност и правилата за работа с източници на йонизиращи лъчения.
 
5. Контрол на облъчени храни - условия за издаване разрешения на предприятия за облъчване на храни и на разрешения за облъчване на храни.
 
6. Съгласуване на документация за издаване на лицензии от Агенцията за ядрено регулиране.
 
7. Дейност за ограничаване и ликвидиране на аварийни ситуации.
 
8. Насочен контрол - проверки по сигнали и жалби на граждани, самостоятелно и с други компетентни държавни органи и институции. 
 
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.