Основни дейности
1. Контрол върху съдържанието в организма на изкуствени и някои естествени   радионуклиди на работещи с открити източници, на отделни лица от населението, живеещи в района на обекти на ядрената енергетика и на участници в локални радиационни аварии чрез директни измервания с помощта на целотелесни броячи. Оценка на вътрешното дозово натоварване чрез математично моделиране;
 
2. Контрол върху съдържанието в организма на изкуствени и някои естествени радионуклиди на участници в локални радиационни аварии;
 
3. Експертни оценки за необходимост от по-нататъшно медицинско третиране на пострадали лъчево натоварени лица;
 
4. Техническо поддържане и контрол върху параметрите на измерителната апаратура и апробиране на нови методики;
 
5. Научноизследователска дейност в областта на вътрешната дозиметрия;
 
6. Поддържане методично, технически и организационно на поста за денонощен контрол на естествения гама-фон;
 
7. Работа върху системата по качество в НЦРРЗ;
 
9. Метрологично осигуряване на СИ и еталони в НЦРРЗ.
 
 
 
 
 
 
 
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.