Основни дейности
1. Осигуряване на проследимост на измерванията на йонизиращи лъчения:
 
 • калибриране на еталони, необходими за осигуряване на измерванията в НЦРРЗ;
 • калибриране на средства за измерване, използвани от структурите на НЦРРЗ като орган за контрол;
 • калибриране на еталони за осигураване на измерванията, за които е отговорна лабораторията като част от сруктурата на SSDL;
 • калибриране на средства за измерване на лаборатории, работещи в областта на терапията, диагностиката, и радиационната защита;
 • изпитване на средства за измерване;
 • метрологичен контрол на средства за измерване на външни клиенти.
 
2. Осигуряване на качеството на измерванията:
 • периодична проверка на средствата за измерване;
 • определяне на референтни стойности и граници за използваните средства и периодичен контрол на тези стойности;
 • вътрешно и външнолабораторен контрол;
 • входящ контрол при въвеждане в експлоатация на нови средства и методи за измерване.
 
3. Създаване на програми и планове за калибриране, периодична провека и контрол на качеството на измерванията:
 • поддържане на база данни на средствата, които подлежат на метрологичен контрол;
 • определяне на критерии, показатели, срокове и видове контрол за отделните средства;
 • определяне на обхвата на контрол, за който отговаря лабораторията в национален мащаб;
 • подготовка и експериментиране на методики за проверка и калибриране.
 
4. Научна и експерта дейност в областта на измерване на йонизиращи лъчения:
 • въвеждане на изискванията на европейските стандарти в измерванията;
 • създаване на стандартизирани условия при калибриране, проверка и контрол на качеството на измерванията;
 • изследване на условията на облъчване, референтните полета и качеството на лъченията, използвани от лаборатоията.
 
5. Подпомагане на лабораториите в страната в областта на измерванията на йонизиращи лъчения, изискващи специфична апаратура или нестандартни решения.
 
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.