Орган за контрол
Орган за контрол
НЦРРЗ е акредитиран Орган за контрол от вида А с рег. № 251 ОКА/11.10.2018 г., съгласно БДС ЕISO/IEC 17020:2012
 
Обхватът на акредитация включва:
  • професионално облъчванеиндивидуална ефективна доза от външно фотонно лъчение чрез филмова дозиметрична система, енергиен обхват от 20 keV до 3 MeV.Обхват на измерване от 50 μSv до 1 Sv; индивидуална eфективна доза от външно фотонно лъчение чрез термолуминисцентна дозиметрична система, енергиен обхват от 20 keV до 3 MeV. Обхват на измерване от 100 μSv до 2 Sv [Sv];
  • постъпване на изкуствени, излъчващи гама-кванти, радионуклиди в организма на персонал и население;
  • радиационна защита и радиационни параметри на работна и жизнена среда: доза и мощност на дозата от рентгеново лъчение във въздуха; въздушна керма (падаща/входяща)/мощност на въздушната керма; мощност на дозата гама-лъчение във въздуха за терени и площи на открито и в сгради; повърхностно радионуклидно замърсяване чрез преки и непреки измервания [part./cm2.min]
  • съдържание на радионуклиди в селскостопански продукти, предназначени за човешка консумация и храни (мляко и млечни продукти, детски храни, други храни, с изключение на несъществени храни и течни храни)
  • радиологични показатели на вода, предназначена за питейно-битови цели: на натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели; на отпадъчни води, зауствани във водни обекти; на повърхностни и подземни води;
  • съдържание на радиоактивни вещества в козметични продукти;
  • специфична активност в почвeни слоеве, строителни материали и отпадъци;
  • съдържание на радионуклиди в материали и стоки, съдържащи радиоактивни вещества.
Важно!
Проби за анализ се приемат след предварително съгласуване по телефон или електронна поща.
За контакт:
доц. Росица Тоцева, д.м., тел. 0878124361, e-mail: r.totzeva@ncrrp.otg
Гергана Иванова, тел. 0878124251, e-mail: g.ivanova@ncrrp.otg 
 Сертификат за акредитация с рег_ № 251 по ОКА от 30_09_2019 г.pdf
 

Документи за изтегляне Размер Tип
Правила за ползване на акредитационния символ на ИА "БСА" 989 Kb pdf
Декларация за предоставяне на лични данни 14 Kb docx
Инспекция „Контрол в ядрената енергетика“ (КЯЕ)
 
Документи за изтегляне Размер Tип
Извадка от Тарифа на таксите - кодовe 04 и следващи, 09 и 10 от Приложение № 3 към чл. 29в 128 Kb pdf
Заявка за контрол в инсп. КЯЕ - Сектор 3 на ОК 73 Kb doc
Лаб. „Мониторинг на облъчване на населението“
Важно!
Проби за анализ се приемат след предварително съгласуване по телефон или електронна поща.
За контакт:
доц. Росица Тоцева, д.м., тел. 0878124361, e-mail: r.totzeva@ncrrp.otg
Гергана Иванова, тел. 0878124251, e-mail: g.ivanova@ncrrp.otg


Документи за изтегляне Размер Tип
Извадка от Тарифа на таксите - код 15 и следващи от Приложение № 3 към чл.29в 82 Kb pdf
Заявка за контрол - Сектор 4 73 Kb doc
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.