Орган за контрол
Орган за контрол
НЦРРЗ е акредитиран Орган за контрол от вида А с рег. № 251 ОКА/11.10.2018 г., съгласно БДС ЕISO/IEC 17020:2012
 
Обхватът на акредитация включва:
  • професионално облъчванеиндивидуална ефективна доза от външно фотонно лъчение чрез филмова дозиметрична система, енергиен обхват от 20 keV до 3 MeV.Обхват на измерване от 50 μSv до 1 Sv; индивидуална eфективна доза от външно фотонно лъчение чрез термолуминисцентна дозиметрична система, енергиен обхват от 20 keV до 3 MeV. Обхват на измерване от 100 μSv до 2 Sv [Sv];
  • постъпване на изкуствени, излъчващи гама-кванти, радионуклиди в организма на персонал и население;
  • радиационна защита и радиационни параметри на работна и жизнена среда: доза и мощност на дозата от рентгеново лъчение във въздуха; въздушна керма (падаща/входяща)/мощност на въздушната керма; мощност на дозата гама-лъчение във въздуха за терени и площи на открито и в сгради; повърхностно радионуклидно замърсяване чрез преки и непреки измервания [part./cm2.min]
  • съдържание на радионуклиди в селскостопански продукти, предназначени за човешка консумация и храни (мляко и млечни продукти, детски храни, други храни, с изключение на несъществени храни и течни храни)
  • радиологични показатели на вода, предназначена за питейно-битови цели: на натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели; на отпадъчни води, зауствани във водни обекти; на повърхностни и подземни води;
  • съдържание на радиоактивни вещества в козметични продукти;
  • специфична активност в почвeни слоеве, строителни материали и отпадъци;
  • съдържание на радионуклиди в материали и стоки, съдържащи радиоактивни вещества.
 
 Сертификат за акредитация с рег. № 251 ОКА/11.10.2018 г.
 Декларация за конфиденциалност
Документи за изтегляне Размер Tип
Правила за ползване на акредитационния символ на ИА "БСА" 989 Kb pdf
Декларация за предоставяне на лични данни 14 Kb docx
Инспекция „Контрол в ядрената енергетика“ (КЯЕ)
 
Документи за изтегляне Размер Tип
Извадка от Тарифа на таксите - кодовe 04 и следващи, 09 и 10 от Приложение № 3 към чл. 29в 128 Kb pdf
Заявка за контрол в инсп. КЯЕ - Сектор 3 на ОК 72 Kb doc
Лаб. „Мониторинг на облъчване на населението“

Документи за изтегляне Размер Tип
Извадка от Тарифа на таксите - код 15 и следващи от Приложение № 3 към чл.29в 82 Kb pdf
Заявка за контрол - Сектор 4 72 Kb doc
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.