Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на Национален център по радиобиология и радиационна защита 19.03.2019
Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) с адрес: 1606 София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, двор на ВМА, сграда 7 публикува обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на Национален център по радиобиология и радиационна защита, имащи право на безплатна храна съгласно чл. 285, ал. 1 и ал. 2 КТ във връзка с Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея – за 2019 г.“

Обща прогнозна стойност на поръчката – 68 640 лв. /без ДДС/.

Срок за подаване на офертите: до 16.00 часа на 26.03.2019 г.
 
Офертите ще бъдат отворени в 11,00 часа на 27.03.2019 г. в сградата на НЦРРЗ.

Лице за контакт:
Ангелина Тодорова
телефон: 0878 124 346
e-mail:a.todorova@ncrrp.org
факс:+359 (2) 8621059
Документи за изтегляне Размер Tип
Обява АОП 2 Mb pdf
Информация АОП ваучери 899 Kb pdf
Документация 308 Kb pdf
Техническа спецификация 65 Kb doc
Документация 171 Kb doc
Образец 1- опис на представение документи 80 Kb doc
Образец 2 - ЕЕДОП 41 Kb docx
Образец 3- Оферта 63 Kb doc
Образец 4 - Декларация за съответствие 35 Kb docx
Образец 5- Декларация за конфиденциалност 33 Kb docx
Образец 6- Предложение за изпълнение на поръчката 39 Kb docx
Образец 7- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор 33 Kb docx
Образец 8- Декларация по чл. 39, ал.3, т.1 34 Kb docx
Образец 9- Ценово предложение за изпълнение на поръчката 39 Kb docx
Проект на договор 169 Kb doc
Информация до АОП за удължаване на срока на ОП по чл.20, ал.3 от ЗОП 586 Kb pdf
Информация за удължаване на срока 312 Kb pdf
Протокол от комисия 1 Mb pdf
Договор Sodexo 9 Mb pdf
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.