Обява за обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ПАСИВНИ ДЕТЕКТОРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕМНАТА АКТИВНОСТ НА 222Rn ВЪВ ВЪЗДУХ ЗА НУЖДИТЕ НА НЦРРЗ“. 19.03.2019
Еднократна доставка на детектори за определяне на обемната активност на 222 Rn - ID в АОП:9086839 19.03.2019 г.
 
Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) с адрес: 1606 София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, двор на ВМА, сграда 7 публикува обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ПАСИВНИ ДЕТЕКТОРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕМНАТА АКТИВНОСТ НА 222Rn ВЪВ ВЪЗДУХ ЗА НУЖДИТЕ НА НЦРРЗ“. Еднократна доставка на детектори за определяне на обемната активност на 222 Rn във въздуха, съвместими със система за измерване на радон RADOSYS и в съответствие с Техническата спецификация.
 
Критерий за възлагането на поръчката е „Най-ниска цена“. Обща прогнозна стойност – 69 425 лв. /без ДДС/.

Срок за получаване на офертите: до 16:00 часа на 26.03.2019 г.
 
Офертите ще бъдат отворени в 11:00 часа на 27.03.2019 г. в сградата на НЦРРЗ.
 
Лице за контакт: Ангелина Тодорова 
телефон: 0878 124 346 
e-mail:
a.todorova@ncrrp.org
факс: +359 2 8621059

Документи за изтегляне Размер Tип
Обява АОП 1 Mb pdf
Информация АОП детектори 730 Kb pdf
Документация 236 Kb pdf
Документация 190 Kb doc
Техническо задание 70 Kb doc
Образец 1 - опис 113 Kb docx
Образец 2 - ЕЕДОП 41 Kb docx
Образец 3- техническо предложение 34 Kb docx
Образец 4- декларация за съгласие с клаузите на договора 30 Kb docx
Образец 5- Декларация срок на валидност 30 Kb docx
Образец 6- Декларация конфиденциалност 30 Kb docx
Образец 7- ценово предложение 34 Kb docx
образец 8- оферта и представяне 64 Kb doc
Проект на договор 55 Kb docx
Информация за удължаване на срока до АОП за ОП по чл.20,ал.3 от ЗОП 557 Kb pdf
Информация за удължаване на срока 265 Kb pdf
Протокол от комисия 1 Mb pdf
Договор 1 Canbera Packard 621 Kb pdf
Договор 2 Canbera Packard 780 Kb pdf
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.