ОБЯВИ
Свободна работна позиция за „Специалист управление на човешки ресурси“
Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) е научна организация и специализиран орган на Министерството на здравеопазването в България, насочен към всички дейности, свързани с източници на йонизиращи лъчения и защита здравето на населението и на отделни групи от него. Ако искате да се развивате като професионалист, станете част от нашия екип.

Търсим мотивиран и отговорен кандидат за позицията
„Специалист управление на човешки ресурси“

  •  Отговорности:

1. Реализира процеса по подбор на кадри за различни позиции;

2. Осъществява цялостния процес по администриране на персонала – изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване, служебни бележки и справки, трудови книжки и други документи;

3. Изготвя и актуализира длъжностни характеристики, съвместно с преките ръководители, и поддържа личните досиета на служителите;

4. Следи промените и новостите в трудовото и осигурително законодателство;

5. Поддържа комуникация със служителите;

6. Регулярно изготвя справки и отчети;

7. Организира, проследява и отчита обучението на служителите.

  • Изисквания за заемане на длъжността:

1. Висше образование – подходящо за заеманата длъжност или свързано с управление на човешките ресурси;

2. Опит на подобна позиция – минимум 3 години;

3. Отлични организационни и комуникативни умения;

4. Умения за работа в екип и внимание към дейталите;

5. Много добра компютърна грамотност и работа със специализиран софтуер.

  • Необходими документи за кандидатстване:

1. Автобиография на български език с актуална снимка.

 Изпращайте своите кандидатури на вниманието на инж. Ангелина Тодорова – началник-отдел „Администрация“!

Е-mail:ncrrp@ncrrp.org; a.todorova@ncrrp.org

 

             Можете да кандидатствате и на място на адрес: гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, сграда 7

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност. Предоставянето на лични данни по тази обява е добровоно и те ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора.

 Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати!

Свободна работна позиция за ХИМИК в лаб. „Мониторинг на облъчване на населението“
  
Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) е научна
организация и специализиран орган на Министерството на здравеопазването в
България, насочен към всички дейности, свързани с източници на йонизиращи
лъчения и защита здравето на населението и на отделни групи от него.

Ако искате да се развивате като професионалист, станете част от нашия екип.
Търсим мотивиран и отговорен кандидат за позицията химик в лаб. „Мониторинг на
облъчване на населението“

  • Основни задължения:
1. Прилага утвърдените методики и процедури за анализ на съдържанието на радионуклиди в обекти от околната среда и продукти, имащи отношение към здравето на населението;
2. Взема проби от обектите на околната среда и практически работи с открити и закрити източници на йонизиращи лъчения;
3. Участва в командировки на лабораторията;
4. Приема пробите, подлежащи на анализ, и ги регистрира във входящи дневници.
5. Извършва радиохимични анализи на пробите;
6. Подготвя и подписва като извършител протоколите с резултатите от анализите на обектите;
7. Участва в дейностите по осигуряване на качеството на извършваните анализи: вътрешно калибриране, междулабораторни национални и международни сравнения, вътрешно лабораторен контрол;
8. Запознава се със съвременни методи и нова апаратура за радиационен контрол и участва за въвеждането и прилагането им;
9. Активно участва в разработването на научните и практически задачи на лабораторията.

  • Изисквания за заемане на длъжността:
1. Висше образование в областта на аналитичната химия (бакалавър или магистър);
2. Образование със специалност радиохимия, ядрена химия или положен изпит по ядрена или радиохимия – предимство;
3. Професионален опит: не се изисква;
4. Компютърна грамотност – основен пакет офис приложения;
5. Ползването на английски език е предимство.
 

Изпращайте своите кандидатури на вниманието на:

1/ г-жа Л. Велева - специалист „Човешки ресурси“:

Е-mail: ncrrp@ncrrp.org; l.veleva@ncrrp.org

или

 2/  на вниманието на доц. Росица Тоцева, д. м. - завеждащ лаб. МОН

Е-mail: r.totzeva@ncrrp.org 

 

След извършен подбор, ще се свържем с избраните кандидати!

 
 
 
 
Свободна работна позиция за ХИМИЧЕН ЛАБОРАНТ в лаб. „Мониторинг на облъчване на населението“
  Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ)
търси да назначи химичен лаборант в лаборатория „Мониторинг на облъчване на населението“,
отдел „Радиационна защита“

Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) е научна организация и специализиран орган на Министерството на здравеопазването в България, насочен към всички дейности, свързани с източници на йонизиращи лъчения и защита здравето на населението и на отделни групи от него. 

Ако искате да се развивате като професионалист, станете част от нашия екип. Търсим мотивиран и отговорен кандидат за позицията химичен лаборант.

НЦРРЗ предлага отлични възможности за професионално развитие и квалификация. Работата е от втора категория труд и след категоризация придобивате право на допълнителен платен годишен отпуск от 22 дни, 7-часов работен ден и ваучери за храна.

  • Основни задължения:

1. Прилагане на утвърдените методики и процедури за предварителна подготовка и анализ на съдържанието на радионуклиди в обекти от околната среда и продукти, имащи отношение към здравето на населението;

2. Вземане на проби от обектите на околната среда и практически да работи с открити и закрити източници на йонизиращи лъчения;

3. Приемане на пробите, подлежащи на анализ, и тяхното регистриране във входящи дневници;

4. Извършване на радиохимични анализи на пробите;

5. Подготвяне и подписване като извършител на протоколите с резултатите от анализите на обектите;

6. Участване в дейностите по осигуряване на качеството на извършваните анализи: вътрешнолабораторен контрол.

  • Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено средно-специално образование;

2. Не се изисква професионален опит.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

1. Да познава правилата за охрана на труда и техниката на безопасност на работното място;

2. Да премине курс за правоспособност за самостоятелна работа с източници на йонизиращи лъчения в рамките на 6 месеца от назначението си;

3. Да има експертно заключение за медицинска пригодност за работа в среда на йонизиращи лъчения;

4. Да владее правилата и да има практически умения за работа с открити и закрити източници на йонизиращи лъчения;

Личностни изисквания:

1. Дисциплинираност и умение за работа с нормативни документи;

2. Умения за работа в екип, комуникативност, отговорност, аналитично мислене, прецизност и лоялност към работодателя.

  Изпращайте своите кандидатури на вниманието на:

1/ г-жа Л. Велева - специалист „Човешки ресурси“:
Е-mail: ncrrp@ncrrp.org; l.veleva@ncrrp.org
или
2/ на вниманието на доц. Росица Тоцева, д. м. - завеждащ лаб. МОН
Е-mail: r.totzeva@ncrrp.org

След извършен подбор, ще се свържем с избраните кандидати!

 

© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.