Нормативна уредба
Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на МС от 2007 г. (обн. ДВ. бр.83 от 16.10. 2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 23.10.2012 г.) 
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.