Нормативна уредба
1. Закон за здравето (обн. ДВ. бр. 70 от 10.08.2004 г., изм. ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г., в сила от 16.10.2015 г., доп. бр. 98 от 09.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
 
2. Закон за здравословни и безопасни условия на труд  (обн. ДВ. бр. 124 от 23.12.97 г., изм.и доп. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.11.2015 г.)
 
3. Закон за защита при бедствия (обн. ДВ. бр. 102 от 19.12.2006 г., доп., бр. 81 от 14.10.2016 г., в сила от 14.10.2016 г., бр. 97 от 6.12.2016 г., в сила от 6.12.2016 г.)
 
4. Наредба № 29 от 16.09.2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения (издадена от МЗ; обн. ДВ. бр. 78 от 30.09.2005 г.)
 
5. Наредба № 28 от 09.09.2005 г. за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения (издадена от МЗ; обн. ДВ. бр. 76 от 20.09.2005 г., изм. и доп. ДВ. бр. 27 от 15.03.2013 г.)
 
6. Наредба за основните норми за радиационна защита (приета с ПМС № 229 от 25.09.2012 г.; отм. ДВ. бр. 76 от 05.10.2012 г.)
 
7. Наредба  за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (приета с ПМС № 168 от 11.07.2008 г.; обн. ДВ. бр.65 от 22.07.2008 г.,изм. ДВ. бр. 18 от 10.03.2015 г.)
   
8. Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария (приета с ПМС № 313 от 22.11.2011 г.; обн. ДВ. бр.94 от 29.11.2011 г., в сила от 29.11.2011 г., изм., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 г.)
 
9. Наредба № 28 за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария (обн. ДВ, бр. 84 от 17.10.2006 г.)
 
10. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (обн. ДВ, бр. 48 от 14.05.2002 г., изм. ДВ, бр. 50 от 17.06.2014 г.)
 
11. Наредба за условията и реда за уведомяване на Агенцията за  ядрено регулиране за събития в  ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения (приета с ПМС № 188 от 30.07.2004 г.; обн. ДВ, бр. 71 от 13.08.2004 г., изм. ДВ, бр. 7 от 21.01.2011 г.)
 
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.