Лаб. „Съществуващо облъчване и радиационни експертизи“

 Лаборатория „Съществуващо облъчване и радиационни експертизи осъществява действия свързани с оценка на съществуващото облъчване и мониторинг на радон като:

·       Извършва мониторинг и експертен анализ на факторите на работната среда в обекти от ядрено-горивния цикъл, ядрени съоръжения и жизнената среда около обекти от бившия уранодобив;

·      Осъществява дейности за ограничаване на облъчването, дължащо се на естествени източници на йонизиращи лъчения, включително радон, на работни места, в жилищни и обществени сгради;

·       Осигурява качество, проследимост на измервания на радон и участва в междулабораторни сравнения;

·       Извършва оценка на облъчване на населението при ситуации на съществуващо облъчване;

·       Изпълнява дейности по Националната стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027г.

·       Изготвя радиационни експертизи относно радиационната защита на персонала и населението;

·       Участва в изготвянето на стратегии и програми в областта на радиационната защита;

·        Участва в консултативни съвети, работни групи и междуведомствени комисии във връзка с радиационната защита на населението.

 

© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.