Отдел
  • Единствена референтна лаборатория за биологична дозиметрия в България;
  • Системно наблюдение на персонала, изложен на ниски дози радиационно  облъчване, с цел оценка на генетичните увреждания чрез прилагането на  цитогенетичен мониторинг посредством хромозомни аберации,  микронуклеуси, сестрински хроматиден обмен и молекулярни  цитогенетични техники (FISH) и ДНК анализ на маркирани гени;
  • Биодозиметрия при радиационни инциденти чрез стандартни цитогенетични методи и FISH;
  • Обучение на докторанти и следдипломно обучение по радиобиология.
 
 
 
 
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.