Лаб. „Клинична биохимия, имунология и хематология“
Лаб. „Клинична биохимия, имунология и хематология“
 
Лабораторията е специализирана в провеждане на биохимични, хематологични и имунологични изследвания на професионално облъчени лица.
 
Основни дейности:
1. Извършват се специализирани лабораторни изследвания по Държавен здравен контрол:
  • за издаване на разрешение за работа в среда на йонизиращи лъчения;
  • диспансерно наблюдение на лица, работещи в среда на йонизиращи лъчения от гр. София и Софийска област;
  • на рискови групи работници от АЕЦ Козлодуй ЕАД.
2. Извършва клиникохимични изследвания по медицински показания с цел уточняване на здравния статус на лицата;
3. Провежда анализ на клетъчния и хуморалния имунитет на лица с по-високо дозово натоварване, на консултативни и често боледуващи пациенти;
4. Изработва и поддържа контролна група за сравнение на провежданите изследвания.
 
Завеждащ лаборатория:
доц. д-р Илона Гюлева, д. м. - клинична лаборатория, радиобиология 
тел: +359 2 951 58 75; 0878 124 309
 
Зам.-завеждащ лаборатория:
 
Драгомира Петрова - медицински лаборант
Нина Андонова - медицински лаборант
 
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.