Лаб. „Дозиметричен контрол, сектор „Радиационни измервания, вътрешна дозиметрия и експертизи“

 

ДЕЙНОСТ:

  •  Непрекъснато измерване на естествения радиационен гама-фон;
  •  Стационарна и мобилна целотелесна дозиметрия;
  •  Измерване и оценка на дозите от инкорпорираните в тялото радионуклиди.
 
Завеждащ лаборатория:
 
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.