Лаб. „Дозиметричен контрол“, сектор „Дозиметрия на външното облъчавне“
ДЕЙНОСТ:
  • Персонална дозиметрия на външното облъчване чрез филмова и   термолуминисцентна дозиметрични системи;
  • Национален дозиметричен регистър;
  • Дозиметрични измервания при радиационни инциденти.

Завеждащ лаборатория:
гл. ас. Орлин Стоянов
or.stoyanov@ncrrp.org

 

 

 

 

© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.