Лаб. „Дозиметричен контрол“ (SSDL)

ДЕЙНОСТ:

 • Контрол на облъчвателните съоръжения, регистрирани за обработка на храни с йонизиращи лъчения;
 • Лабораторни изследвания на храни с цел откриване на облъчени храни;
 • Дозиметрия на високите дози;
 • Изследване безопасността на облъчени храни и въздействието върху потребителските им качества;
 • Изследване въздействието на лъчението при различни радиационни процеси, в т.ч. радиационна стерилизация на медицински изделия, радиационна модификация на материали и изделия и др.;
 • Осигуряване на проследимост на измерванията на йонизиращи лъчения в медицината;
 • Осигуряване на качеството на измерванията;
 • Създаване на програми и планове за калибриране, периодична проверка и контрол на качеството на измерванията;
 • Изграждане на действаща система по качеството в лабораторията;
 • Научна и експерта дейност в областта на измерване на йонизиращи лъчения;
 • Методично, техническото и метрологично осигуряване на поста за денонощно измерване на гама-фона;
 • Техническо поддържане и контрол на параметрите на измервателната апаратура;
 • Участие и организиране на междулабораторни сравнения в областта на измерване на йонизиращите лъчения;
 • Подпомагане на лабораториите на НЦРРЗ в областта на измерванията, изискващи специфична апаратура или нестандартни решения.          

Завеждащ лаборатория:
Милена Друмева Иванова

GSM: 0878 124 288

 

© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.