Дисертации и дипломни работи
ДИСЕРТАЦИИ:
  
Публична лекция на тема: 
Технологични новости в рентгенологията и тяхното влияние върху облъчването на пациентите
Дата: 09.02.2016 г.
доц. Симона Здравкова Аврамова-Чолакова, д. м.
 
                                                                                           
 
Публична защита на дисертационен труд на тема:
„Оптимизация на рентгенови изследвания в педиатрията“
Дата: 12.10.2015 г.
Дисертант: Десислава Звездомирова Костова-Лефтерова
Научен ръководител: проф. Женя Василева, д. м.

  
   
 
ДОКТОРАНТУРИ:
 
„Автоматизирана система за национални проучвания на дозите на пациентите“
Редовен докторант: Филип Николов Симеонов
Научен ръководител: проф. Ж. Василева, д. м.

„Оптимизация на многодетекторната компютърна томография“ – докторант на самостоятелна подготовка Илия Ненков Дяков, зачислен от 15 юли 2013 г. със заповед на директора ИУ-07-15/15.07.2013 г. С тази тема докторантът и неговият научен ръководител проф. Ж. Василева, дм са одобрени за включване в Докторантски изследователски проект на МААЕ Е2.40.19 „Новости в технологиите за образна диагностика“, който стартира в края на 2013 г.

„Оптимизация на рентгеновите изследвания в педиатрията“
Редовен докторант: Десислава Костова-Лефтерова
Научен ръководител: проф. Ж. Василева, д. м.

„Качество на образа и доза на пациента при рентгеновата мамография“
Докторант: Симона Здравкова Аврамова-Чолакова
Научен ръководител: проф. Ж. Василева, д. м.


  
ДИПЛОМНИ РАБОТИ:
  
Дипломни работи на студенти от специалност „Медицинска физика в СУ „Св. Климент Охридски,
разработени в лаборатория РЗМО
 
1. Магистърски дипломни работи:
 • „Национална база данни за регистрация и анализ на пациентните дози в рентгенологията“ - Иван Цанев, 2017 г.;
 • „Дозиметричен одит с термолуминесцентни дозиметри на телегаматерапевтични уредби“ - Жулиета Тонева, 2012 г.;
 • „Колективна доза от нуклеарната медицина след въвеждането на позитронно - емисионнaтa томография в България“ - Йоана Русанова, 2012 г.;
 • „Радиационна защита при изписване на пациенти след радионуклидна терапия с Йод-131“ - Ирина Динева, 2011 г.;
 • „Колективна доза на българското население и национални диагностични референтни нива на активностите в нуклеарната медицина“- Татяна Стоянова, 2009 г.;
 • „Контрол на качеството и дозиметрия при денталните рентгенови компютърни томографи“ - Христо Хаджиангелов, 2009 г.;
 • „Доза и качество на образа при рентгенова графия“- Илия Дяков, 2008 г.;
 • „Доза на пациента в интервенционалната кардиология“ - Юлия Христова, 2008 г.;
 • „Лъчезащита на персонала в интервенционалната рентгенология“ - Петър Таков, 2008 г.;
 • „Контрол на качеството на уредби за конвенционална рентгенография“ - Розалинда Рашкова, 2008 г.;
 • „Характеристики на термолуминесцентни детектори за дозиметрия на пациента в рентгеновата диагностика“ - Десислава Костова - Лефтерова, 2008 г.;
 • „Фантомна дозиметрия при рентгеноскопия“ - Деяна Досиева, 2008 г.;
 • „Доза на пациента при рентгеновата компютърна томография“ - Николай Петров, 2007 г.;
 • „Характеристики на система за директна дигитална рентгенография“ - Диана Христова, 2007 г.;
 • „Оценка на дозата на ембриона и фетуса от рентгенови изследвания при бременност“- Аделина Младенова, 2007 г.;
 • „Дозиметрични методи при рентеновата мамография“ - Йоана Атанасова, 2006 г.;
 • „Осигуряване на качеството на термолуминесцентна система за измерване на дози на пациента в рентгеновата диагностика“ - Рада Борисова, 2005
 • „Сравняване на три дозиметрични метода за определяне на лъчевото натоварване на пациента при рентгенова графия“ - Яна Янкова, 2004 г.;

2. Бакалавърски дипломни работи:
 • „Контрол на качеството при дигитална мамография“ - Жулиета Тонева, 2010 г.;
 • „Дозиметрия на пациента при дентална рентгенография“ - Мария Спасова, 2009 г.;
 • „Сравняване на неинвазивни средства за измерване на радиационни величини в конвенционалната рентгенова диагностика“ - Калин Терзиев, 2008 г.;
 • „Характеристики на рентгеновите спектри в медицинската диагностика“ - Юлия Христова, 2007 г.;
 • „Контрол на качеството и дозиметрия при денталните рентгенови уредби“ - Десислава Костова-Лефтерова, 2006 г.;
 • „Лъчево натоварване на пациента при иригография“ - Деяна Досиева, 2006 г.;
 
 
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.