Дисертации
Защитени дисертации:

Публична защита на дисертационен труд на тема:
Уранодобивна промишленост в България - съществуващо облъчване и риск за населението
Дата: 09.03.2016 г.
Дисертант: гл. ас. Кремена Георгиева Иванова
Научен ръководител: гл. ас. инж. -физик Виктор Бадулин

© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.