Дисертации
Дисертации

„Цитогенетични ефекти от йонизиращо лъчение при диагностични и терапевтични медицински процедури“
Докторант на самостоятелна подготовка: гл. ас. Любомира Стефанова Попова-Хаджийска
Научен ръководител: проф. В. Хаджидекова, дмн

Защитени дисертации:

  • ДОКТОР на НАУКИТЕ

„Мониторинг и биодозиметрия на йонизиращите лъченияВалерия Борисова Хаджидекова - 2010 г.

  • ДОКТОР

Оценка на генотоксични ефекти от йонизиращо лъчение и други фактори в соматични и полови клетки чрез флуоресцентна in situ хибридизация (FISH)
Росица Петрова Христова - 2008 г.                                   

© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.