Дисертации
ДИСЕРТАЦИИ
 Публична лекция на тема:
„Биомаркери и модификатори на радиационния клетъчен отговор“
Дата: 20.09.2016 г.
 доц. д-р Катя Георгиева Станкова, д. м

 

 

ОНС „ДОКТОР“:

Дисертационен труд на тема:
„Радиационно индуциран възпалителен отговор“ 
2017 г.
Дисертант: ас. Невена Янчова Анева
Научен ръководител: проф. д-р Райна Ботева, д. х. н.

 

Дисертационен труд на тема:
„Радиационен клетъчен отговор, механизми на ДНК репарация и модификатори на радиационното действие“ 
2010 г.
Дисертант: гл. ас. д-р Катя Георгиева Станкова
Научен ръководител: ст.н.с. І ст. Радостина Георгиева, д. м. н.Дисертационен труд на тема:
„Комбинирано действие на протеазомни инхибитори и йонизиращо гама-лъчение върху клетката“ 
2010 г.
Дисертант: ас. Катя Георгиева Иванова

 

ДОКТОР НА НАУКИТЕ:

„Молекулярни биомаркери за оценка на радиационния отговор и
възможности за неговото модифициране“
2008 г.
Радостина Тенева Георгиева 

 

© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.