DQA in RT
Национален проект „Дозиметричен одит на качеството в лъчелечението“ (Национален проект BUL6014 на МААЕ)

В изпълнение на изискванията на националното законодателство в областта на радиационната защита при медицинско облъчване и международните основни норми по радиационна защита на МААЕ (GSR Part 3), както и на Директива  2013/59/Евратом на ЕС, през 2016 г. Лаборатория РЗМО предложи стартирането на Национален проект за „Дозиметричен одит на качеството в лъчелечението“.

Проектът е одобрен за финансиране по програмата за техническа помощ на МААЕ и стартира в началото на 2018 г. под номер: BUL 6014Establishing a National Dosimetry Quality Audit (DQA) System and Dosimetry Quality Audit Program in Radiation Therapy“.

Цел на проекта:

Целта на проекта е да се подобри безопасността и качеството на радиационните методи, прилагани в сектора на здравеопазването и по-специално в лъчелечението на онкологично и неонкологично болни пациенти.

© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.